26 nya Natura 2000-områden föreslås av regeringen

I sin budgetproposition för 2022 föreslår regeringen 3,7 miljarder kronor till skydd av värdefull natur. Det innebär bland annat 26 nya Natura 2000-områden i sex län.

Till Sveriges drygt 4 000 befintliga Natura 2000-områden vill regeringen nu lägga 26 nya i sex av landets 21 län. Tyngdpunkten ligger i Örebro- och Västernorrlands län

För att skydda mer natur vill regeringen med miljö- och klimatminister Per Bolund i spetsen skapa 26 nya Natura 2000-områden i Uppsala, Örebro, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands- och Västerbottens län.

– Naturen påverkas av våra aktiviteter och just nu är stora mängder arter hotade, även i Sverige. Det här innebär ett större skydd för både växter och djur i några av Sveriges mest värdefulla områden, säger han i ett pressmeddelande.

Natura 2000-områden:

Med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv väljs skyddsvärda områden ut att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, nätverket Natura 2000. I eller nära ett Natura 2000-område kan det krävas tillstånd för skogsbruksåtgärder.

Syftet med EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv är att skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Direktiven innebär att Sverige har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa att utpekade naturtyper och arter finns kvar och har gynnsam bevarandestatus i landet. När det gäller Natura 2000 har Sverige listat cirka 4000 områden som ingår i nätverket och många av dem omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för flertalet av Natura 2000-områdena, men för områden i skogsmark är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet när det gäller skogsbruksåtgärder.

Tillstånd – så här fungerar reglerna

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Regeln omfattar även åtgärder utanför Natura 2000-området, om miljön på ett betydande sätt kan påverkas inom området. Tillstånd söks hos och lämnas av länsstyrelsen. Vid ansökan om tillstånd hos länsstyrelserna krävs även en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan är kostnadsfri.

Skogsstyrelsens tillsynsarbete vid skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen ska bevaka att skogsbruksåtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område inte utförs utan att verksamhetsutövaren söker tillstånd för åtgärden hos länsstyrelsen. Denna tillsyn utförs mest i samband med de vanliga skogliga ärenden (framförallt avverkningsanmälningar) som Skogsstyrelsen handlägger. Det är verksamhetsutövaren själv som avgör om hen vill söka tillstånd för att kunna utföra tillståndspliktiga skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att söka tillstånd, när sådant krävs.En inlämnad avverkningsanmälan är tillräcklig för även en handläggning som kan innebära en Natura 2000-tillsyn.

Källa: Skogsstyrelsen

De nya Natura 2000-områden som föreslås:

Uppsala län    

Rönnfjärdsskogen

Örebro län

Ekeby dreve
Getapulien *
Långa tjärnarna
Nasta
Notkojudden
Sveafallen
Södra Sandsjöåsen
Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden

Västmanlands län    

Utterdalen
Norra hammaren
Tångan
Gökriksudden

Västernorrlands län    

Stensjön
Kullarna-Häxtjärn *
Lill-Oxsjöskogen
Horntjärnberget
Bjursjöberget-Hålldammberget
Fårberget
Korstjärnsmyran *
Midskogen
Långvattenhöjden

Jämtlands län    

Bjännmyren
Slåtthornet
Ödeborg

Västerbottens län

Svanaträskmyran *

Källa: Regeringen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste