Skogsekosystem i snabb förändring

En ny strudie ledd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att skogens ekosystemtjänster snabbt kan förändras i det svenska skogslandskapet. Ekosystemtjänster som trä, bärproduktion och kollagring har därför begränsat värde som planerinngsverktyg.

Skogens ekoosystem och de tjänster i form av virkesproduktion, bärproduktionn och kolinlagring är långt ifrån statiska, det visar en ny SLU-ledd studie som föreslår att mer resurser ska läggas på att förstå vad som driver förändringen. Foto: Sveaskog

Enligt SLU läggs i dag stora resurser på att kartlägga så kallade ekosystemtjänster, det vill säga nyttor från ekosystemen. Dessa kartor ligger i sin tur till grund för policy för planering av skötseln för ekosystemtjänsterna.  

Förstå utvecklingen

En ny studie som letts av SLU och vars resultat publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability visar nu att ekosystemen genomgår en så snabb förändring att man istället borde använda resurserna till att öka kunskapen kring vad som driver förändringen.

– Om vi förstår varför och hur fort förändringar sker, så kommer vi också förstå hur vi ska sköta ekosystemen så att de även i framtiden levererar de tjänster som vi behöver för vårt välbefinnande. Det ökar också möjligheterna att nå samhällets olika hållbarhetsmål, såsom Sveriges miljömål, EU:s nya skogsstrategi och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, säger Tord Snäll som har lett studien i ett pressmeddelande.

Data som använts från Riksskogstaxeringens och Markinventeringens permanenta ytor visar att att 84 procent av ytorna med låg nivå och 65 procent av ytorna med hög nivå för alla ekosystemtjänsterna uppvisade andra nivåer tio år senare.

Konflikter och synergier

Bland annat förändrades virkesproduktionen snabbare än blåbärsproduktionen, och långsammast förändrades kolinlagringen. De olika utvecklingshastigheterna kan enligt SLU leda till både konflikter och synergier tjänsterna emellan över tid.

– Konflikter och synergier mellan tjänsterna kommer att flytta runt i landskapet. Denna dynamik gör det utmanande att planera för multifunktionella landskap över tid, säger Jan Bengtsson, professor
vid Institutionen för ekologi.

Föränderlig natur

Mer kunskap kan kring vad som driver förändringen kan enligt forskarna möjliggöra skapandet av modeller för att förutspå den framtida utvecklingen. Ett optimeringsverktyg för att kombinera olika mål eller fastställa vilka mål som inte kan kombineras skulle också gå att använda med sådana modeller.

– Vi hoppas att man under de kommande åren kommer att spendera mindre resurser på kartering av ekosystemtjänster. I stället förespråkar vi att man använder verktyg och perspektiv som tar hänsyn till ekosystemens föränderliga natur, säger Jon Moen som också medverkade i studien.

– I den här studien har vi inte analyserat orsakerna till alla de förändringar som vi har påvisat. Syftet var att fånga in allt som sker i de svenska skogarna, inklusive skogsbruk, stormar och insektsangrepp, för att få en bild av hur föränderligt skogslandskapet är, avslutar Tord.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste