Svenska PEFC om skogsstrategin - en politisk produkt

Skogen står högt upp på agendan i Bryssel när både taxonomin och den nya skogsstrategin ska processas. Många kritiska röster har höjts efter att ett utkast till skogsstrategin läckt ut och bland kritikerna finns Svenska PEFC som menar att det handlar om en politisk produkt med felaktig och bristfällig argumentation.

Svenska PEFC ser med oro på den centralisering och detaljstyrning som EU föreslår i utkastet till en ny skogsstrategi och menar att det vore direkt skadligt att försöka anpassa alla skogar till ett europeiskt medelvärde. Foto: Björn Schubert 

Att EU befinner sig i en omfattande process av en grön omställning är svårt att undgå och även något som många naturbrukande aktörer så som lant- och skogsbrukare fått känna av. Efter att ett utkast till EU:s nya skogsstrategi läckt ut börjar allt fler bli oroliga för hur långtgående planer på en mer direkt bestämmande inblandning som Bryssel egentligen tänker sig kring medlemsländernas markanvändning.

Ingen EU-angelägenhet

En av punkterna i utkastet handlar om en typ av EU-certifiering för naturnära skogsbruk, vilket är fått Svenska PEFC att reagera. I ett pressmeddelande skriver Svenska PEFC att det är oklart vad certifieringen, dess standarder och processer egentligen innebär. Man är också kritisk till att EU vill lägga sig i hur de nuvarande certifieringssystemen bör fungera och vilka minimistandarder som ska gälla formellt.

Svenska PEFC menar att EU driver dessa frågor trots att skogspolitik inte är en angelägenhet för EU och trots att det redan finns två etablerade system för certifiering av skog i Europa, nämligen FSC och PEFC. Man menar att det är en omsvängning jämfört med EU:s tidigare hållning, att certifiering är ett frivilligt marknadsdrivet verktyg.  

Skogsbranschen har tillsammans med olika frivilligorganisationer arbetat med att utforma standarder för skogsbruk baserade på globala riktlinjer, som samtidigt anpassats efter varje lands förutsättningar, i över 30 år. Ett arbetssätt som Svenska PEFC menar nu hotas.

Bästa möjliga kunskap

Starten för marknadsstyrda processer för skogscertifiering började enligt Svenska PEFC  formuleras redan på 90-talet vid miljökongressen i Rio, och det har varit ett omfattande arbete med att bland formulera standarder, etablera kvalitetsinfrastruktur med oberoende ackreditering och driva ett konstant förbättringsarbete.

För Sveriges del beskriver Svenska PEFC processen såhär:

”För PEFC:s del innebär det med Sverige som exempel att vi nu utvecklar vår femte nationella skogsstandard på 20 år, att tiotusentals maskinförare och skogsvårdsarbetare måste ha relevant utbildning och kunskaper för att kunna få arbeta hos certifierade företag och skogsägare. PEFC i Sverige certifierar över 16 miljoner ha skogsmark och över 49 000 stora och små skogsägare. För att säkerställa kompetensen hos de entreprenörer som utför arbete i våra skogar så är dessutom 3 650 entreprenörer certifierade. PEFC arbetar inom etablerade system som ISO som kräver att en av de mest grundläggande principerna för standardframtagande är att kraven ska vara tydliga reviderbara och deras syfte ska vara att få effekt i skogen. De måste således bygga på bästa möjliga kunskap och beprövad erfarenhet.”

En politisk produkt

Man pekar också på vikten av globala kriterier i nationella skogsstandarder, som beskrivs som en av grundpelarna i PEFC, bland annat på grund av olika ekologiska förutsättningar, olika typer av skog, skogshistoria, ägarstruktur och skogspolitik. Svenska PEFC menar att en ökad politisk centralstyrning av skogsbrukscertifiering från EU är oroväckande och leder till ett detaljstyrt, centraliserat och dyrt system där man förväntar sig att skogen ska anpassas till ett europeiskt medelvärde. Det i sin tur skulle också minska mångfalden i både brukande och skogar.

”Det är svårt att tro att EU inom någon rimlig tidshorisont och till rimliga kostnader skulle lyckas bättre än de system som världens samlade skogsbrukscertifieringsexpertis ägnat 30 år av öppna demokratiska processer att utveckla.”, skriver Svenska PEFC vidare och menar att den föreslagna skogsstrategin är en politisk produkt med argumentation som inte är underbyggd eller korrekt. Argumentationen för ökad styrning och kontroll bygger enligt Svenska PEFC fortsatt på EU-kommissionens egen forskningsrapport som kritiserats av ett stort antal forskare från bland annat Sverige, Finland och Kanada, och som kraftigt avviker från Sveriges nationella officiella, kvalitetssäkrade statistik.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 28 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste