Bryssel vill ta kontroll över skogen

I ett läckt utkast till EU:s nya skogsstrategi som tidningen Dagens Nyheter tagit del av finns ett stort antal förslag som kan bli slutet för det svenska trakthyggesbruket. Stopp för kalhyggen och ny satellitövervakning av skog finns bland förslagen.

Det läckta utkastet till EU:s nya skogsstrategi som tidningen Dagens Nyheter tagit del av har fokus på bevarande, återskapande och skydd framför brukande av skog. Stora satsningar på olika ersättningar för bland annat ekosystemtjänster beskrivs i det knappt 30 sidor långa dokumentet. Foto: Mostphotos

Efter presentationen av EU:s gröna taxonomi kommer ytterligare två hårda slag mot det svenska skogsbruket på kort tid i form av artskyddsutredning och nu senast det läckta utkastet till en ny europeisk skogsstrategi som Dagens Nyheter (DN) tagit del av.

Utkastet ska enligt DN förkasta det svenska trakthyggesbruket och ha som mål att skydda stora arealer äldre skog. EU vill som tidningen uttrycker det ”stöpa om det svenska skogsbruket i grunden”.

Förbättrad övervakning

I utkastet finns punkter som bland annat talar om att kalavverkning förstör biodiversiteten och måste undvikas, och att all gammal skog inom EU ska skyddas och därför omedelbart måste kartläggas.

Enligt DN skriver man i utkastet att skogsstrategins utgångspunkt för förändringar av skogsbruket måste vara större, hälsosammare och mer diversifierade skogar än vad som finns i dag. Detta för att fånga upp och lagra kol och för att stoppa förlusten av habitat och arter. Enligt skogsstrategins utkast krävs en vändning av en påstått negativ trend samt förbättrad uppföljning och övervakning för att skydda och återställa biodiversiteten och skapa motståndskraftiga skogar.

Något som skogsstrategin också vänder sig emot är kortlivade produkter av skogsråvara. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av förpackningar och träbaserade bränslen. Tillgången till träprodukter ska säkras, men med fokus på mer långlivade produkter. I skogsstrategin vill EU dessutom minska skogsbruket till förmån för turism, vilket tillsammans med skydd och bevarande av skog ska kunna skapa många nya jobb.

En mängd faktafel

Branschorganisationen Skogsindustrierna är en av aktörerna på skogsbrukssidan som är engagerad i skogsfrågor på EU-nivå, och nyligen bjöd man in EU-kommissionens miljöansvarige Virginijus Sinkevičius att besöka svensk skog och lära sig mer om svenskt skogsbruk. Virginijus ska dock inte ha velat ta till sig den svenska skogsbruksmodellen och förkastar också svenska forskares påpekande av felaktigheter i EU-forskares rapportering av avverkningstakten inom EU, och särskilt i skogsländers mo Sverige och Finland.

”Kommissionens utkast till skogsstrategi är anmärkningsvärd på många sätt, med en tydlig maktförskjutning från medlemsländerna till EU, en mängd faktafel och mycket bristande förståelse för hur nordiskt skogsbruk och skogsindustri fungerar”, skriver Emma Berglund, Skogsindustriernas skogspolitiska talesperson med fokus på EU i ett mejl till DN.

Hon menar brukande av skogen och bevarande av värdefull natur och bilogisk mångfald måste gå hand i hand.

”Det är skogsnäringens absoluta övertygelse och drivkraft i det dagliga arbetet och helt i linje med svensk skogspolitik. Det är djupt oroande att Kommissionen nu lägger fram ett förslag, med en så snäv bild av skogsnäringens bidrag till en grön omställning och en hållbar utveckling, som skulle förhindra EU och Sverige att nå sina klimatmål och göra oss fortsatt beroende av det fossila, om den genomförs”, skriver Emma.

Kortsiktiga förslag

Även EU-parlamentarikern Erik Berglund (S) är djupt oroad över den inriktning som skogsstrategins utkast visar på.

Som befarat verkar skogsstrategin vara på väg åt helt fel håll och hota det svenska skogsbruket. EU-kommissionen menar att det behövs ett mer hållbart skogsbruk, men de förslag de lägger är kortsiktiga och går i motsatt riktning. Vi har redan världens mest hållbara skogsbruk, och de borde bemöda sig om fakta och kanske rentutav hälsa på i en svensk skog innan de lägger denna typ av förslag”, skriver han i ett mejl till DN och tillägger

”Om de här förslagen som EU-kommissionen skissar på blir verklighet kommer det läggas en blöt filt över hela det svenska skogsbruket”, fortsätter han och tillägger. Den nytta vi har av skogsbruket i klimatomställningen försvåras och kanske till och med tillintetgörs. Skogsbruket kommer inte längre kunna bidra till den viktiga klimatomställningen.”

I utkastet till den nya skogsstrategin talar man om mätbara värden och riktmärken, där man uttrycker att död ved och biodiversitet inte är tillräckliga riktvärden för att bedöma skogarnas tillstånd, utan att fler mät- och jämförbara faktorer ska tas fram. Man planerar också för en egen form av ”naturnära-certifiering” med en EU-kvalitetsstämpel, samt juridiskt bindande instrument gällande restaurering av ekosystem. Utkastet nämner också ekosystemtjänster och hur skogsägare ska få betalt för dessa för att inte avverka lika mycket virke.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste