Svenska forskare avslöjar fel i EU-forskning om avverkning

På DN Debatt skriver SLU-professorn Peter Högberg tillsammans med miljöanalytikern vid SLU Jonas Fridman, om de felaktiga siffror som EU-forskare lagt fram kring skogsbruk och avverkning. Istället för den ökning med 36 procent som redovisades av EU-forskare visade fältinventeringar en minskning med 8 procent.

Det är utvecklingen satellitbildstolkningen som troligtvis ligger bakom de kraftigt missvisande siffror som EU-forskare presenterat om avverkningstakten i unionen. Ska man mäta en förändring får inte metodens känslighet ändras över tiden, menar forskare från bland annat SVwrige ioch Finland. Foto: Björn Schubert

Skogsdebatten har gått het både i Sverige och på EU-nivå under vintern och våren och i dagsläget arbetas det med både den svenska skogsutredningen, EU-taxonomin och EU:s gemensamma skogsstrategi.

Graverande fel

Som underlag för viktiga beslut, både för miljön, biodiversiteten och skogsnäringen, är forskningen en viktig del. Här pekar dock Peter Högberg, professor i skoglig marklära vid SLU och Jonas Fridman, senior miljöanalytiker vid SLU, på vad man kallar för graverande fel i forskningen kring avverkningstakten inom EU.

Artikeln som kritiseras heter ”Abrupt increase in harvested area over Europé after 2015”, och publicerades i forskningstidskriften Nature 2020. Enligt Peter Högberg och Johan Fridman presenteras i den gravt missvisande siffror kring ökningen av avverkningstakten i EU-länderna.

Skulle ha ökat

”Författarna var knutna till European commission joint research centre (JRC) i Ispra i Italien. Baserat på tolkningar av satellitbilder hävdade de att andelen av skogarna som skördats årligen hade ökat med hela 49 procent under perioden 2016–2018 jämfört med 2011–2015.

Samtidigt skulle 69 procent av skogarnas biomassa (och därmed förråd av kol) ha förlorats. De kvantitativt största förändringarna skulle ha skett i skogsländerna Sverige och Finland, där den årligen avverkade arealen skulle ha ökat med 36 respektive 56 procent.”, skriver de på DN Debatt.

Direkt påverkan

Peter och Johan menar också att artikeln fick en direkt påverkan på de politiska diskussionerna inom EU, eftersom skogen redan stod på agendan och det var det egna forskningsorganet som stod bakom siffrorna.

I Sverige och Finland tillåts det sedan mer än 100 år tillbaka inte att mer skog avverkas än vad som växer upp. Nationella myndigheter reagerade snabbt på EU-siffrorna genom att lägga ut detaljerad nationell statistik som gav en helt annan bild.

Gemensam kritik

”Medan artikelförfattarna menade att den avverkade arealen i Sverige ökat med 36 procent under studieperioden visade de nationella fält­inventeringarna att den minskat med 8 procent. Skogsägarnas anmälningar till Skogsstyrelsen om slutavverkning hade minskat med 7 procent. I artikeln i Nature påstod man att volymen avverkade träd också hade ökat med 36 procent medan SLU:s och Skogsstyrelsens mätningar visade ingen, eller en liten ökning på ungefär 3 procent.

Man kan också konstatera att Sveriges handel med skogsprodukter under perioden ökade med 4 procent (källa: Statistiska centralbyrån) samtidigt som bioenergianvändningen minskade något (källa: Energimyndigheten) och antalet anställda inom skogssektorn var oförändrat (källa: Skogsstyrelsen). I samtliga fall visar nationella data små positiva eller negativa förändringar, inget drastiskt i närheten av JRC:s siffror, det vill säga en ökning med 36 procent.”, skriver Peter och Johan.

I artikeln ”Quantifying forest change in the European union”, riktar de tillsammans med forskare från USA, Frankrike och Finland kritik mot artikeln i tidskriften Nature. Bland annat menar man att EU-forskarnas utsagor inte bekräftades av tillgänglig statistik, att man motsade sig själva, att satellitsensorerna har svårt att mäta tillväxt och att man kan ha misstagit en mindre konjunkturcykel för en trend.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera