Skogsindustriernas remissvar – se till helheten

I sitt remissvar på Skogsutredningens betänkande betonar branschorganisationen Skogsindustrierna nu vikten att se helheten för en hållbar utveckling. Man oroas också över förslag som riskerar att inskränka äganderätten.

Linda Eriksson, politisk talesperson hos branschorganisationen Skogsindustrierna, uppmanar politiker som vill jobba för stärkt äganderätt att granska Skogsutredningens förslag i detalj. Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna beskriver Skogsutredningens betänkande som mycket omfattande, men uppger samtidigt att man bland dess 50 förslag saknar viktiga förslag för stärkt äganderätt. Även när det gäller bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen ser branschorganisationen brister i utredningen.

Mål mot mål

– Skogsutredningen har valt att fokusera på svenska och internationella miljömål och åtgärder för att nå dem. Detta måste politikerna nu väga mot mål om fossilfrihet, klimatneutralitet och omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Först därefter kan de ta ställning till utredningens förslag om att undanta mycket stora arealer från skogsbruk, säger Linda Eriksson, talesperson i skogspolitiska frågor på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Granska detaljer

Hon menar att utredningens förslag riskerar att försvaga äganderätten snarare än att stärka den.

– Politiker som vill värna äganderätten behöver se upp med detaljerna i flera av förslagen. Det ska vara självklart att skogsägare får ersättning när de begränsas att bruka sin mark, oavsett vilken lagstiftning myndigheterna hänvisar till.   

Skogsindustriernas tre viktigaste inspel:  

 

1. Väg förslagen mot andra viktiga samhällsmål  

Skogsindustriernas allvarligaste invändning mot utredningen är de mycket långtgående tolkningarna av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald. En hållbar utveckling kräver avvägningar. Riksdag och regering måste kliva fram och väga ambitionen i mål om biologisk mångfald mot andra centrala mål för en hållbar utveckling, som till exempel klimatmål och mål om fossilfrihet. Först därefter går det att ta ställning till förslagen i utredningen om ytterligare åtgärder för biologisk mångfald.  

2. Se upp med förslag som försvagar äganderätten  

Skogsutredningen hade i uppdrag att ta fram förslag som skulle förstärka äganderätten. Men här finns istället förslag som riskerar att försvaga den. Oavsett om staten vill skapa ett naturreservat, inrätta ett biotopskydd eller bilda en nationalpark ska det bygga på en frivillig överenskommelse med markägaren som också ska erbjudas ersättningsmark eller pengar i kompensation. Detta ska även gälla skogsbruk i fjällnära skog. Alla undantag från detta, som ligger insprängda i utredningens förslag, bidrar till ett rättsosäkert läge för skogsägaren och tar bort incitamenten att skapa och bevara naturvärden utöver vad som krävs enligt lagen. 

3. Investera mer i åtgärder för ökad tillväxt  

För att möjliggöra en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi är utredningens förslag för ökad tillväxt i skogen välkomna. Skogsindustrierna vill särskilt lyfta behovet av att formulera ett tillväxtmål för skogen och omfattande rådgivningskampanjer för ökad produktion och tillväxt. Nu behövs kraftigt ökade anslag och en långsiktighet i åtgärderna, för att de ska ge mätbar effekt. 

Källa: Skogsindustrierna

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste