Sveaskog gör nysatsning för hållbart skogsbruk

Den 26 april lanserade Sveaskog sin nya långsiktiga inriktning för hållbart skogsbruk med planer för bland annat ökad biologisk mångfald. Inriktningen innebär ökad andel hyggesfritt i ekoparker, ökat lövinslag i barrskog samt mindre hyggen.

Mer kontinuitetsskogsbruk, bättre plantval, ökade satsningar på grön infrastruktur, mer avsättningar av skog samt återskapandet av våtmarker och rinnande vatten är några av de många punkterna i Sveaskogs nya inriktning för ett mer hållbart skogsbruk. Foto: Sveaskog

Efter de senaste månadernas kritik, bland annat till följd av en artikelserie i tidningen Dagens Nyheter, så hoppas Sveaskog kanske på en förbättrad syn på bolaget, när man nu lanserar sin nya inriktning mot ökad hållbarhet in skogsbruket. 

Mångfald och motståndskraft

– Med den nya inriktningen avser Sveaskog att förena en fortsatt hög och säker virkesleverans med storskaliga insatser för ökad biologisk mångfald. Vi vill på ett kraftfullt sätt bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål. De åtgärder vi nu presenterar syftar till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken, säger Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand i ett pressmeddelande.

Det statliga skogsbolaget uppger att de under fjolåret arbetat fram en ny långsiktig strategi, och det var också i sviterna av detta arbete som den tidigare vd:n Hannele Arvonen blev avskedad. Genom att öka den biologiska mångfalden i sina skogar vill Sveaskog nu dra sitt strå till stacken i klimatarbetet.

– Precis som andra skogsbolag kan Sveaskog se problem på grund av högre temperaturer. Ökade skador vid storm, torka, ökade insektsangrepp, rötskador, svårigheter med grobarhet vid föryngring och fler arter av klövvilt som vandrar längre norrut är exempel. Sveaskog måste klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Det finns inga alternativ, säger Sveaskogs tillförordnade vd Per Matses.

Gemensamma mål

Inledningsvis kommer Sveaskog jobba med en femårig plan där man ska utföra en rad åtgärder både i de brukade skogarna och i de många ekoparkerna. Man kommer också jobba för att skydda vattnet i skogen ytterligare, och detta arbete ska bidra till både nationella och EU-gemensamma klimat- och biodiversitetsmål.

I en 20 sidor lång rapport sammanfattar Sveaskog sina mål i den nya inriktningen, och där finns åtgärder för allt ifrån plantering till skötsel av gammal skog i skyddade områden. Bland annat ska man jobba med så kallat optimalt plantval för att anpassa framtida skogar till ett förändrat klimat, vilket i praktiken innebär bättre ståndortsanpassning och en ökad lövandel i barrskogar.

Man ska också jobba med ett nytt program för ekologiskt funktionell hänsyn med satsningar på grön infrastruktur, praktisera hyggesfritt skogsbruk i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna samt jobba för bättre samexistens med rennäringen.

Gammal kontinuitetsskog

När det gäller vatten och våtmarker ska Sveaskog skapa 100 nya våtmarker inom ett våtmarksprogram, samt återställa tio rinnande vatten. Här ska också nämnas att Sveaskog sedan tidigare jobbar aktivt med återvätning tillsammans med miljöorganisationer.

I sina naturvårdsskogar vill Sveaskog harmonisera med både nationella och EU-mål genom ett utökat program och mer satsningar på lövnaturskog samt bildandet av kontinuitetsskogar i nordvästra Sverige. Detta görs genom att all gammal kontinuitetsskog över 140 år sätts av, vilket motsvarar en yta på omkring 14 000 hektar. Utöver det utreds ytterligare 45 000 hektar yngre skog för framtida avsättning eller hyggesfria metoder.

Sveaskogs åtgärder i den brukade skogen:

1. Optimalt plantval för ett förändrat klimat: Vid nyplantering väljs plantor med speciellt utvecklade egenskaper, optimala för platsen och väl anpassade för dagens och framtidens klimat och därmed med större motståndskraft mot skadeangrepp av olika slag. Vi planerar alltid för 10% lövinslag i barrskogen, och ökar planteringen av rena lövskogar. Detta ökar samtidigt de ekologiska värdena i det brukade landskapet då till exempel mer död lövved kommer att finnas.

2. Nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn: Delar av våra lågproduktiva skogar och den hänsyn som lämnas vid avverkning kan få ökade ekologiska värden med hjälp av naturvårdande skötselåtgärder, till exempel framhuggning av stora tallar eller ekologiskt värdefulla lövträd. Detta är avgörande för att skapa en funktionell infrastruktur i våra skogslandskap och snabbt leverera hänsynsytor med höga ekologiska värden. Att göra dessa åtgärder storskaligt och systematiskt kommer generera höga ekologiska värden i produktionsskogarna i en helt annan skala än tidigare, i kombination med att olika hänsynsytor kopplas ihop via en grön infrastruktur för att underlätta arternas spridning.

3. Hyggesfritt i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna: Övergång till hyggesfritt, som till exempel mosaik- eller luckhuggning, på brukad areal i de fem mest publika ekoparkerna. Detta kompletterar de fyra försöksområden Sveaskog redan har och kan bidra till att de fem mest publika ekoparkerna får ökade upplevelsevärden för rörligt friluftsliv och naturturism. Avser i första hand Omberg, Halle-Hunneberg, Böda, Raslången och Hornslandet.

4. Hyggesbegränsning i areal och lokalisering baserat på landskapspåverkan: Vi kommer att utreda hur en begränsning av storlek på hyggen, utöver de kriterier som Sveaskog idag följer inom ramen för certifieringen FSC, kan göras för att på bästa sätt bidra till etablering av en grön infrastruktur.

5. Initiativ för förbättrad samexistens med rennäringen: För att bättre samordna den övergripande planeringen för skogsbruk och renbete vill vi få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen. Med ett nytt webbaserat verktyg, som behöver vidareutvecklas och implementeras tillsammans med rennäringen, kan landskapet åskådliggöras i olika tidshorisonter. Vi eftersträvar ett fungerande mångbruk på Sveaskogs marker.

6. Utökad röjning och gallring i renskötselområdet: Röjning och gallring är av samebyarna ofta efterfrågade åtgärder i renskötselområdet. Framkomlighet i landskapet underlättas för renskötseln samtidigt som förutsättningarna för marklavstillväxt gynnas då ljusinstrålningen till marken ökar i samband med utglesning av unga och medelålders skogar. I särskilt viktiga områden exempelvis kring en flyttled kan uttaget ökas för att ytterligare glesa ut beståndet och underlätta flytt av renhjorden. I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfa​ller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar. Insatserna ska anpassas till önskemål från samebyarna för att ge god effekt.

Källa: Sveaskog

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste