Råvarubrist får konsekvenser för skogsindustrin

Skogsstyrelsens nya skogliga konsekvensanalys, SKA 22, visar att Sveriges ställning på den globala trämarknaden kan försvagas. Anledningen är råvarubrist, som begränsar både leveranser av trävaror och utbyggnaden av industrin.

Den produktiva skogsmark som brukas i Sverige i dag räcker inte till för att möta efterfrågan på skogsråvara, det konstaterar Skogsstyrelsen och SLU i en ny skoglig konsekvensanalys. Svensk skogsindustri bedöms i dag behöva omkring 77 miljoner kubikmeter (m3fub) timmer och massaved per år. Foto: Björn Schubert

Tillsammans med SLU jobbar Skogsstyrelsen nu med att ta fram nya skogliga konsekvensanalyser, som utgår från ett antal scenarier där landets skogar nyttjas och sköts på olika sätt samt visar möjliga konsekvenserna av detta på 100 års sikt.

Växer långsammare

I Konsekvensanalysen tittar man extra noga på tre viktiga utgångspunkter som är Sveriges behov av skogsråvara samt den biologiska mångfaldens och klimatets påverkan på skogen. Skogsstyrelsen har även bett konsultföretaget AFRY att analysera marknaden för skogsråvara och skogsnäringen utveckling ram till 2035, både nationellt och internationellt.

Denna analys visar enligt Skogsstyrelsen att den brukade skogen i dag utnyttjas till sin fulla potential när det gäller tillgången på skogsråvara. Detta är en begränsande faktor för tillväxten och möjligheterna att utöka produktionen fram till 2035 ses som mycket små.

– Råvaran räcker helt enkelt inte till. Produktionen inom svensk skogsindustri kommer att växa långsammare än världsmarknaden, säger Jonas Paulsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Import och transport

2019 avverkades omkring 70 miljoner kubikmeter (m3fub) timmer och massaved i Sverige. Samtidigt är behovet från massaindustri och sågverk nästan sju miljoner kubikmeter högre. Enligt AFRY.s rapport kommer virkesimporten till Sverige, samt virkestransporter från norra till södra Sverige att öka. Det innebär också att avverkningarna i landets norra delar kan komma att öka.

Underlag för diskussion

Även klimatförändringarna påverkar skogsbruket, och i ”Skogliga konsekvensanalyser 2022 - bakgrund och motiv till val av scenarier” ges en lägesbild av förändringarna. Även andra påverkansfaktorer som exempelvis politiska mål tas upp. För skogsbruket innebär klimatförändringarna både utmaningar och möjligheter, med större risker för skogsskador på grund av väder och insektsangrepp men också ökad tillväxt.

– Vi hoppas att scenarierna ske ge underlag för diskussion om avvägningen mellan olika mål och hur vi kan möta klimatförändringarna i skogen, säger Andreas Eriksson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Den nya konsekvensanalysen, även kallad SKA 22, är en del i det nationella skogsprogrammet och resultatet presenteras nästa år.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste