Historiskt höga leveranser av tallplantor

För första gången sedan 1998, då Skogsstyrelsen började föra statistik över antal levererade plantor, har fler tallplantor än granplantor levererats. Även det totala antalet levererade plantor fortsätter stadigt att öka.  

1998 började Skogsstyrelsen föra statistik över antalet levererade skogsplantor, och 2020 var första året med fler tall än granplantor. sammanlagt levererades 204 miljoner tall- och 190 miljoner granplantor, vilket var 97 procent av den totala mängden plantor under 2020. Foto: Björn Schubert

Mängden levererade granplantor peakade under 2008, men fjolårets siffror visar en tydligt förändrad trend till vilken granbarkborren troligtvis bidragit en hel del.

Ökat stadigt

2020 levererades enligt Skogsstyrelsen totalt 407 miljoner skogsplantor, vilket är 26 miljoner mer än under 2019. Av dessa var 204 miljoner tallplantor och 190 miljoner granplantor. Skogsstyrelsens årliga statistik visar att mängden levererade tallplantor ökat stadigt sedan 2013, medan granplantorna minskat med cirka fem miljoner under 2020 jämfört med året innan.

Tillsammans utgör gran- och tallplantor 97 procent av det totala antalet levererade antalet skogsplantor. Lövträden ligger fortsatt på låga och i vissa fall något minskande nivåer, och även contortatallen har minskat.

Täckrot dominerar

När det gäller odlingsmetoden för barrträd är täckrot helt dominerande, särskilt för tall och contorta. Hos granen är barrot något vanligare, och där är 77 procent av plantorna odlade som täckrot. Skydd av plantor ökar också och under fjolåret levererades 53 procent av plantorna med någon form av skydd mot exempelvis snytbagge eller viltbete. Mekaniskt skydd tar enligt Skogsstyrelsen över allt mer och av de skyddade plantorna hade 50 procent mekaniskt skydd och endast tre procent kemiskt skydd.

Importerat frö

Plantmaterialets härkomst är till 81 procent inhemskt när det gäller samtliga trädslag, och 98 respektive 65 procent för tall och gran. För granen är detta en svag minskning jämfört med 2019.  När det gäller utländskt plantmaterial så visar Skogsstyrelsens siffror att drygt 51 miljoner plantor fördes in i landet under 2019, vilket utgjorde drygt 13 procent av årets totala leveranser.

Även frö importeras från utlandet, och jämfört med 2018 så skedde nästan en tredubbling av den införda frömängden under 2019 då knappt 2,3 ton frö importerades.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste