Skogsstyrelsens omvärldsanalys visar på utmaningar och möjligheter

I sin årliga omvärldsanalys har Skogsstyrelsen, på uppdrag av Regeringskansliet, tittat på skogen både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Analysen är en del i arbetet med den nationella skogsstrategin och belyser skillnaden mellan Sveriges och EU:s skogspolitik.   

Medan Sveriges skogspolitik fokuserar på bioekonomi, fossilfrihet och hållbart brukande ser EU:s skogspoltik mer på skydd, restaurering och nyanläggning av skog enligt Skogsstyrelsens årliga omvärldsanalys. Foto: Thinkstock

– Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken, säger utredare Stefan Karlsson på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I sin rapport, som är resultatet av omvärldsanalysen, har Skogsstyrelsen identifierat fyra huvudsakliga slutsatser:

  • De fem största globala riskerna kopplar till miljön.
  • Finansmarknaderna driver hållbar utveckling. En allt starkare trend med stor påverkanskraft som innebär både en utmaning och möjlighet för svenska skogsbruket och skogsindustrin.
  • EU-politiken kring skog avviker från svensk skogspolitik. EU lyfter klimat och biologisk mångfald som ödesfrågor och fokus ligger på att skydda, restaurera och nyanlägga skog. Bioekonomi och skogen och skogsbrukets potential att bidra till ökad hållbarhet genom att ersätta fossila råvaror kommer i skymundan, liksom skogens potential avseende sociala värden och landsbygdsutveckling.
  • Ökat behov och förväntningar på ett nationellt politiskt ställningstagande om skogens användning. Samhällets förväntningar på skogen är stora. Fortsatta markanvändningskonflikter skapar problem. Staten, särskilt regering och riksdag, måste ta tydligare politisk ställning kring skogens användning och prioritera.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste