Ny rapport visar – positivt för biologisk mångfald

En ny rapport skriven av Mats Hannerz, doktor i skoglig genetik och Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi visar på en positiv utveckling för biologisk mångfald i Sveriges skogar. I motsats mot den negativa bilden av minskad biologisk mångfald visar rapporten att mycket går åt rätt håll.

Förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i det svenska skogslandskapet har förbättrats de senaste decennierna, det visar en ny 84 sidor lång forskningsrapport som branschorganisationen Skogsindustrierna låtit ta fram. Foto: Mostphotos

Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik heter den ny rapport som branschorganisationen Skogsindustrierna låtit ta fram. Syftet är att förbättra kunskapsläget om biologisk mångfald i skogen.

Förbättrats påtagligt

– Rapporten visar att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogen har förbättrats påtagligt och mätbart sedan omläggningen av skogspolitiken på 1990-talet med jämställda produktions- och miljömål. Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör, i kombination med samhällets investeringar i reservat, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Mer nyanserad diskussion

Enligt Skogsindustrierna är utgångspunkten att skogen ska brukas på ett sätt som möjliggör alla naturligt förekommande arters fortlevnad i skogslandskapet. Rapportens resultat kommer nu ligga till grund för fortsatta satsningar på högre naturvärden och ökad biologisk mångfald bland Skogsindustriernas medlemmar. Till år 2030 ska arealen lövdominerad skog och gammal skog, volymen död ved samt virkesförrådet av grova träd öka med ytterligare 10 procent.

– Vi satsar på den biologiska mångfalden i skogsbruket. Jag hoppas att rapporten kan bidra till att diskussionen om tillståndet i skogen blir mer nyanserad och faktabaserad. Genom ökad kunskap kan vi få en mer meningsfull diskussion om skogsbrukets bidrag till en hållbar utveckling, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.   

Faktabaserad grund

Hon får medhåll av Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, som tror att rapporten kan bli ett viktigt underlag i den politiska diskussionen även på EU-nivå.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund, säger han.  

Slutsatser

  • Det finns både positiva och negativa trender för biologisk mångfald i skogen. Den övergripande trenden är att utvecklingen går åt rätt håll. 
  • Bevarande och utveckling av biologisk mångfald i skogslandskapet sker effektivt genom formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn. Samtliga åtgärder behövs och kompletterar varandra. Tillsammans skapar de möjligheter för skogens arter att både finnas kvar och etablera sig i nya områden. 
  • Tolkningen av rödlistan, miljömålsuppföljning, data om skyddad areal och naturtypsrapportering måste nyanseras och problematiseras. 
  • Det behövs mer forskning om arters utveckling i brukade skogar med god miljöhänsyn.  
  • Värden kopplade till större sammanhängande områden med mycket höga naturvärden behöver värnas. 

Källa: Skogsindustrierna

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste