Det finns mer än ett sätt att bruka skog

Krönika: Sverige är ett 150 mil långt land med varierande förutsättningar vad gäller skogsbruk. Att då säga saker som ”alla borde testa bruka sin skog hyggesfritt” är inte bara ogenomtänkt, det är rent dumt! 

 

Lukas Svangärd

Något jag märker av i dagens medier är en stor brist på öppenhet vad gäller det svenska skogsbruket. Individer snöar oftast in sig på en sak och anser att detta är den enda rätta vägen framåt, vilket sällan står sig speciellt korrekt. 

Även om skogen i Sverige på det ekologiska planet kan ses som hyfsat homogen, kan det motsatta sägas om skogen på det ekonomiska planet. Ser man till detta är ingen skogs möjligheter och tillgängligheter den andra lik. En del fastigheter kan ha ett stort urval av åtgärdsmöjligheter där de kan få en stor ekonomisk vinst oavsett om skogen kalavverkas eller brukas hyggesfritt, men detta är långtifrån möjligt att genomföra på alla fastigheter. 

För oss som är verksamma i Norrbotten är ett hyggesfritt skogsbruk sällan det mest ekonomiskt lönsamma och på vissa trakter är kalhyggesbruk det enda alternativet för ett långsiktigt ekonomiskt lönsamt skogsbruk. Detta beror till stor del på att Norrbottens skogar vid avverkningsålder har ungefär en fjärdedel av virkesförrådet per hektar gentemot södra Sverige. Gör detta det då omöjligt att med lönsamhet bruka dessa skogar? Nej definitivt inte, men det blir omöjligt att bruka de på samma sätt som i södra Sverige och det blir mer försvarbart att kalavverka större sammanhängande områden för att få en acceptabel förtjänst för markägare och köpare.

Förutsättningar för skogsbruk kan även variera kraftigt inom enskilda län eller kommuner. Dessa variationer kan bero på olika saker som exempelvis markbärighet, förekomst av bilväg, bonitet och utsatthet för vind, vilket knappast är något som är homogent för hela landskap. 

Då det inte finns någon metod som är bäst på alla marker är vetskapen och förståelsen om dessa varierande förutsättningar ett måste och då krävs det att trakterna planeras på individuell nivå. Av denna anledning är lagförslag som begränsar olika åtgärders omfattning, exempelvis förslag om maximal storlek på kalhyggen, extremt ogenomtänkta ur ett ekonomiskt perspektiv. Att begränsa effektiviteten eller tillgängligheten av olika skötselmetoder kommer i majoriteten av fallen bara att leda till en sak och det är en negativ ekonomisk effekt för markägaren. För i slutändan måste virket oavsett fram till industrierna och jag har personligen otroligt svårt att tro att industrierna vill betala mer för virket för att markägarens avverkningskostnader ökar, i alla fall i dagens läge.

Det ska dock sägas att en av grundpelarna i äganderätten är att markägaren själv har rätt att bestämma vad hen gör på sin egen mark. Men även om det generellt inte finns ett rätt eller fel sätt att sköta skog på, finns det många exempel på fel och rätt sätt att sköta en skog!

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste