Marknadsläget för svensk skogsindustri

Skogsindustriföretagens kvartalsrapporter för årets tredje kvartal har kommit in, och ger nu en bra bild över hur skogssverige klarar detta strapatsrika år. Skogsaktuellt har jämfört nyckeltalen från Q1-Q3 (januari till september) från merparten av landets stora aktörer med motsvarande period 2019 för att ge en överblick över marknaderna för timmer och massaved.

Skogsaktuellt har sammanfattat flertalet av de största bolagens- och skogsägarföreningarnas viktiga nyckeltal för Q1-Q3 2020 och jämfört de med motsvarande siffror för samma period 2019. Jämförelsen ger en indikation både för hur den svenska skogsindustrins utveckling ser ut generellt och hur den klarat coronapandemin. Foto: Mostphotos

SCA

 • Efter avvecklingen av tryckpapperstillverkningen vid massabruket i Ortviken satsar SCA istället 1,45 miljarder kronor på att öka tillverkningen av termomekanisk massa från 100 000 till 300 000 ton per år.
 • Textilåtervinningsföretaget Renewcell planerar att etablera verksamhet på bruket i Ortviken.
 • SCA har förvärvat 19 150 hektar mark i Lettland varav 13 100 hektar är skogsmark.
 • Minskad nettoomsättning med tio procent (1 461 MSEK) till 13 818 MSEK.
 • Minskat rörelseresultat med 98 procent till 61 MSEK (3 005 MSEK) . Den negativa resultateffekten från avvecklingen av tryckpapperstillverkningen uppgår här till -1 792 MSEK.
 • Minskat resultat före skatt med 54 procent (2 321 MSEK) till 1 943 MSEK. Den negativa resultateffekten från avvecklingen av tryckpapperstillverkningen uppgår här till -1 120 MSEK.
 • Resultat per aktie på -0,02 kronor.

 

Nedläggningen av tryckpapperstillverkningen på SCA:s massabruk Östrand har en stor påverkan på 2020 års resultat, samtidigt rör det sig om engångsposter. Enligt SCA så beror den minskade nettoomsättningen framförallt på lägre försäljningspriser.

Setra

 • Ökat kassaflöde från löpande verksamhet med 213 procent (267 MSEK) till 392 MSEK.
 • Minskad nettoskuld med 14 procent (38 MSEK) till 230 MSEK.
 • Minskad nettoomsättning med sju procent (219 MSEK) till 3 043 MSEK.
 • Minskat rörelseresultat med 41 procent (39 MSEK) till 56 MSEK.
 • Minskat resultat efter skatt med 62 procent (45 MSEK) till 29 MSEK.

Setras vd Katarina Levin kommenterar kvartalsrapporten på företagets hemsida. På grund av pandemin har produktionsnivån varit lägre under sommaren vilket inverkat på resultatet, men en stark efterfrågan tillsammans med en ökad europeisk export till USA ger god framtidstro.

Södra

 • Lyckad kamp mot barkborre har halverat angreppen i Södras verksamhetsområde jämfört med fjolåret.
 • Ökade rörelseresultat i Q3 för verksamhetsområden Södra Skog och Södra Wood.
 • Minskat rörelseresultat med 78 procent (1 979 MSEK) till 541 MSEK.
 • Verksamhetsområdet Södra Cell är hårt drabbat av minskade priser för avsalumassa med ett rörelseresultat på -8 MSEK i Q3 jämfört med 551 MSEK i Q3 i fjol.

Södras tillförordnade vd Peter Karlsson kommenterar kvartalsrapporten på koncernens hemsida. Han säger att omsättningsminskningen och resultatnedgången beror på kraftigt minskade priser för avsalumassa jämfört med samma period i fjol. Prisutvecklingen har dock blivit lite mer positiv under slutet av Q3 jämfört med årets början. Utvecklingen för koncernens sågverk och träförädling följer branschen som går fortsatt bra och här redovisar Södra positiva siffror.

Norra Skog

 • Effektivisering från fyra till tre sågverk genom sammanslagningen av Norrskog och Norra Skogsägarna.
 • Omstruktureringskostnader för fusionen som belastar resultatet är engångskostnader.
 • Bruttoresultat för perioden januari-augusti på -33 MSEK.
 • Reserveringar kopplade till sänkta marknadspriser minskar värdet av föreningens redan inköpta rotstående skogslager. Värdet skrivs ner med 40 MSEK.

Norra Skogs vd Pär Lärkeryd säger i ett pressmeddelande att resultatet ligger i linjer med förväntningarna efter omstrukturering och nedläggning av Östavalls sågverk. Han ser positivt på framtiden och ser en återhämtning för sågverksindustrin efter en inledande inbromsning till följd av coronapandemin, men tror inte att utmaningarna är över riktigt än.

Moelven

 • Ökad nettoomsättning med 9,5 procent (751 MNOK) till 8638 MNOK.
 • Ökat rörelseresultat med 22 procent (79 MNOK) till 432 MNOK.
 • Ökat resultat före skatt med 17 procent (100 MNOK) till 681 MNOK.
 • Rörelseresultatet för Q3 på 163,4 MNOK är nästan 120 MNOK mer än för Q3 2019 och det bästa resultatet för tredje kvartalet på 13 år.

För Moelven har årets tredje kvartal, som för de flesta andra aktörer, inneburit ett uppsving på grund av en fortsatt hög efterfrågan på trävaror både i Skandinavien och i USA. Moelven menar att de svaga svenska och norska kronorna också har bidragit till den globala konkurrenskraften. Sågtimmerpriserna var lägre i både Sverige och Norge än under motsvarande period i fjol.

Holmen

 • Ökat rörelseresultat med sju procent (126 MSEK) till 1 884 MSEK.
 • Ökat resultat efter skatt med drygt sju procent (104 MSEK) till 1 467 MSEK. Resultatökningen motsvarar 9,1 kronor per aktie.
 • Förvärv av Martinsons som stärker koncernens ställning på marknaden och öppnar upp nya möjligheter inom limträbranschen.
 • Ökad utdelning per aktie med 40 procent till 3,5 kronor per aktie.
 • Minskad nettomsättning med tio procent (417 MSEK) till 3 727 MSEK.
 • Holmen övertar låneskulder till ett belopp av 100 MSEK i samband med förvärvet av Martinsons.

Holmens vd kommenterar delårsrapporten med att de goda resultaten i företagets samtliga affärsområden är glädjande trots den pågående pandemin. Holmen har gynnats av en stark trävarumarknad både i Sverige och globalt med hög efterfrågan på timmer, samt en stark marknad för kartong. Prisnedgångar och produktionsbegränsningar för papper har påverkat Holmen negativt.

Stora Enso

 • Koncernens diversitet är en styrka där förpackningsmaterial, träprodukter och skog stärker resultatet för det tredje kvartalet när pappersverksamheten fortsätter att möta utmaningar i pandemins spår.
 • Skogstillgångarnas värde skrivs upp från 5,4 till mellan 6,5–7 MEUR med en ny värderingsmetod.
 • Ökat besparingsmål till 400 MEUR.
 • Minskad omsättning med 16,3 procent (1 244 MEUR) till 6 400 MEUR.
 • Minskat operativt resultat före skatt med 25,4 procent (340 MEUR) till 997 MEUR.
 • Minskat resultat per aktie till 0,40 EUR.

 

Stora Ensos vd Annika Bresky kommenterar kvartalsrapporten med att hon är nöjd med att man levererat ett stabilt resultat i en så osäker tid. Under tredje kvartalet har man återigen ett positivt kassaflöde men pandemin påverkar pappersverksamheten negativt. Stora Enso ställer om tillverkningen vid massabruket i Uleåborg och investerar bland annat i KL-trätillverkning i Tjeckien.

Sveaskog

 • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 464 miljoner kronor vilket är en ökning mot fjolårets netto på 426 miljoner kronor.
 • Minskad direktavkastning jämfört med fjolåret, mätt under 12 månader, från 5,4 till 3,7 procent.
 • Minskat operativt rörelseresultat med 28 procent (321 MSEK) till 812 MSEK.
 • Minskad nettoomsättning med nio procent (480 MSEK) till 4 916 MSEK.
 • Minskat resultat med 19 procent (251 MSEK) till 1 035 MSEK. Det minskade resultatet motsvarar 8,74 kronor per aktie.

Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen uppger i ett pressmeddelande att resultatminskningen varit förväntad då priserna för Sveaskogs produkter sjunkit successivt sedan 2019 med en fortsatt negativ trend i år.

Försämringen av det operativa rörelseresultatet förklaras bland annat med ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, något man försökt kompensera genom minskade externa köp av skogsråvara.
 

Skogsaktuellt

 

Artikeln publicerades fredag den 27 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste