Oro och köplust i Skogsbarometern

Undersökningen Skogsbarometern visar att fler skogsägare ser skogen som en stabil investering och att ett begränsat utbud kan ge stigande fastighetspriser. Samtidigt oroas många skogsägare av äganderättsfrågor, men det påverkar inte köplusten.

Årets Skogsbarometer visar bland annat på fortsatt optimism för timmerpriset, fortsatt stort intresse för skogsköp samt en växande oro för inskränkningar i äganderätten som kan påverka skogsbruket negativt. Foto: Björn Schubert

Skogsbarometern är en årlig skogsägarundersökning som tas fram av Swedbank, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) och sparbankerna. I år visar Skogsbarometern bland annat att sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande tre åren.

Öka sina arealer

Samtidigt är det fortfarande stora skillnader på hur mycket skog man får för pengarna beroende på vart i landet man väljer att göra sin investering. Enligt Skogsbarometern ger en investering på tre miljoner kronor i genomsnitt 26 hektar skog i södra och 100 hektar skog i norra Sverige, men man bör också tänka på tillväxtskillnaderna och inte bara arealen.

– I årets undersökning ser vi tydligt att de som redan har skog fortsätter att investera och öka sina arealer. Under de kommande fem åren beräknas skogsmark för 120 miljarder att byta ägare. Många skogsägare svarar att de sparar skogen inför ett framtida ägarskifte, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Fortsatt stigande priser

Synen på sågtimmerpriserna har blivit mer positiv jämfört med fjolåret, kanske till följd av det uppsving sågverksbranschen fått i samband med pandemin, och 44 procent av de tillfrågade skogsägarna i undersökningen tror på fortsatt stigande priser de närmaste åren. Motsvarande siffra i fjolårets undersökning var 30 procent. Analytiker från branschorganisationen Skogsindustrierna spår samtidigt om ett överutbud till följd av de stora barkborreangreppen i Mellaneuropa, något som kan påverka även de svenska timmerpriserna de kommande åren.   

Pessimismen när det gäller prisutvecklingen för massaved håller i sig och årets skogsbarometer visar att endast 27 procent tror på stigande massavedspriser. Antalet skogsägare som uppger att de planerar att avverka ligger på liknande nivåer som i fjol, men enligt Skogsbarometern brukar utfallet bli något högre i verkligheten.

Äganderätten oroar mest

Årets skogsbarometer visar, förutom tankar kring prisutveckling, också en ökad oro bland skogsägare för eventuella framtida begränsningar i äganderätten som man tror kan ha en negativ påverkan på skogsbruket. Störst är oron bland skogsägare i Svealand och bland mindre skogsägare.

– Det är första gången som äganderätten är det som oroar skogsägarna mest. Oavsett syfte med att äga skog vill man så klart ha tydliga förutsättningar. Låt oss tro att Skogsutredningen som presenteras nästa vecka kan bringa klarhet om äganderätten och hur den kan förenas med det viktiga arbetet med naturvärden och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Agera och planera

Belåningen på svenska skogsfastigheter är fortsatt låg och andelen belånade fastigheter ligger vid årets undersökning på 38 procent. Vanligast är belåning bland yngre skogsägare där 88 procent under 40 år har lån på sina fastigheter, jämfört med 25 procent bland skogsägare över 60 år. Synen på lönsamheten är god och 54 procent uppger att de ser positivt på sin lönsamhet i dag och tre år framåt.

–  Den låga belåningsgraden är positiv för skogsägarna som blir mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och ger dem ett större utrymme att både agera på det som kan påverka dem nu och planera framåt. Detta är en bidragande orsak till att man både anser sig ha en god lönsamhet och fortsätter investera långsiktigt i skog, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Läs hela skogsbarometern här

Skogsbarometern analys

  • Pandemin har hittills påverkat den svenska skogsindustrin mindre än befarat. Flera massa-och pappersbruk hade redan före pandemin ställt om produktionen från tidningspapper tillförpackningsmaterial.
  • Sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren vilket är betydligt fler än 2019.
  • Äganderättsfrågan påverkar och oroar skogsägare allt mer.
  • Andelen skogsägare med mer än 100 hektar skog fortsätter att öka. I årets barometer är andelen 36 procent.
  • Skogsägarnas syn på timmerpriserna är mer positiv än i fjol, 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren.
  • Trots årets stora angrepp av granbarkborre tror färre skogsägare än i fjol att skadedjur, brand och stormar kommer påverka deras framtida skogsägande mest. Samtidigt väljer färre skogsägare att fullförsäkra sin skog, vilket vi bedömer delvis kan bero på nya försäkringsvillkor men även andra faktorer kan bidra.

Källa: Skogsbarometern

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste