LRF kritik mot miljömålet levande skogar

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) menar att det svenska miljömålet för levande skogar inte kan nås, oavsett åtgärder. För att ta fram ett realistiskt mål som skogsnäringen kan uppnå och ställa sig bakom kräver LRF Skogsägarna nu en översyn av miljömålet för den svenska skogen.  

LRF Skogsägarna riktar kritik mot den nuvarande utformningen av det nationella miljömålet för levande skogar, som man menar tar för lite hänsyn till faktorer som klimat, ekonomi och möjligheten att försörja sig på landsbygden. Foto: Mostphotos 

– För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Stor betydelse

LRF skriver att miljömålet levande skogar är ett av totalt 16 nationella miljökvalitetsmål, och att just detta miljömål fått en stor betydelse för den svenska miljöpolitiken och för skogsbrukets påverkan på klimatet. Ett av problemen med miljömålet är att det finns preciseringar som kan tolkas som att det inte får finnas rödlistade eller hotade arter, något som enligt LRF kan ha helt naturliga förklaringar som till exempel att arter i Sverige befinner sig i utkanten av sitt naturliga utbredningsområde.

Målets utformning som gör det onåbart leder istället hela tiden till nya krav på styrmedel och begränsningar, vilket LRF menar är fel väg att gå. Samtidigt menar man att miljömålet också bidrar till att rikta felaktig kritik mot skogsägare.

Aldrig kunna nås

Enligt LRF är samhällets syn på bevarandet av biologisk mångfald en avgörande faktor för att kunna uppnå ett miljömål för de svenska skogarna, skogar som de senaste åren fått allt mer död ved, gammal skog och lövskog.

– Trenderna är i många avseenden positiva. Det är samtidigt naturligt att när vissa saker ökar så får det till följd att annat minskar. Men om myndigheterna, som idag, utvärderar mångfalden bara utifrån det som minskar så kommer målen aldrig kunna nås, säger Paul Christensson.

Bör utgöra grunden

LRF Skogsägarna vill istället se ett miljömål mer i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling, och har tagit fram ett antal förslag som man tycker bör finnas med om miljömålet levande skogar ska uppnås:

  • Säkerställ avvägningar mot andra samhällsmål
  • Transparanta preciseringar som kan nås
  • Mätbara, påverkbara och objektiva indikatorer

Samtidigt föreslår man också en uppföljning av målen av en ny oberoende aktör och att Riksskogstaxeringen, Svensk Fågeltaxering och Markinventeringen bör utgöra grunden för ett svenskt miljömål för levande skogar.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste