Så kan skogsbruket motverka brunifieringen

Att minska förbruningen av vattnet i sjöar och vattendrag handlar om att minska avrinningen av humuspartiklar. Sydvattens forskningsstation har tips om hur man kan jobba med detta i skogsbruket.

Borasjön strax söder om Laxå – en brunifierad sjö.        Foto: Wikipedia

Markanvändningen i skogen är en av flera samverkande faktorer som gör att vattnet i många av Sveriges sjöar blir allt brunare - förändringsprocessen kallas brunifiering och det som gör vattnet brunare är tillförseln av humusämnen från sjöns eller vattendragets tillrinningsområde. 

Dikesrensning i skogen.
Foto: Markus Holmstedt Karlsson

Vi har bett Juha Rankinen, föreståndare för kommunala bolaget Sydvattens forskningsstation vid sjön Bolmen ge tips på hur man i skogsbruket kan försöka motverka brunifieringen:

1. Lämna ordentliga kantzoner mot vatten och se till att kantzonerna innehåller lövträd. Träd och buskar bromsar vattnets framfart och fångar upp organiskt material. ”Detta är något vi ser görs mer och mer och uppmuntras av Skogsstyrelsen”.

2. Återskapa tidigare våtmarker. En våtmark fungerar dels som reningsverk och bromsar även vattnets framfart.

3. Öka andelen lövskog eller blandskog, i synnerhet nära sjön eller vattendraget. Lövträden gör marken mindre sur och minskar mängden organiskt material i marken.

4. Kontinuitetsskogsbruk istället för konventionellt hyggesbruk minskar körskadorna och kvarstående träd gör att vattenavrinningen går långsammare samt att mer vatten stannar kvar i marken.

Borasjön strax söder om Laxå – en brunifierad sjö. Foto: Wikipedia

 

Artikeln publicerades tisdag den 01 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste