Riksskogstaxeringen: Rekordstora volymer död skog

Virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men i långsammare takt och rekordstora volymer skog har dött av naturliga orsaker den senaste femårsperioden. Det visar den senaste årliga statistiken från Riksskogstaxeringen.

Granskog utanför katrineholm angripen av granbarkborre.             Foto: Pierre Kjellin

Riksskogstaxeringen publicerade, något tidigare än vanligt, nyligen sin årliga officiella statistik över virkesförrådet i Sveriges skogar.

Här kan man bland annat utläsa att trenden med ett ökande virkesförråd har mattats av under den senaste femårsperioden. Den totala årliga tillväxten i Sverige är 123 miljoner kubikmeter skog (m3sk) per år jämfört med nästan 130 miljoner m3sk, för fem år sedan.

– Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador, beskriver Jonas Fridman, programchef på Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå.

En annan förändring som sticker ut är att volymerna skog som dött av andra orsaker än avverkning – så kallad naturlig avgång – under den senaste femårsperioden varit större än under någon tidigare mätperiod, med effekterna efter stormen Gudrun som enda undantag.

En viktig bidragande orsak till den stora andelen naturligt död skog är troligtvis effekterna av de senaste årens ovanligt omfattande angrepp av granbarkborren, säger Per Nilsson, redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.

Den minskade tillväxtökningen tillsammans med ökade avsättningar av produktiv skogsmark till naturskydd medför att utrymmet för avverkning har minskat, givet att vi inte minskar det totala virkesförrådet i Sverige, konstaterar Riksskogstaxeringen.

Statistik som samlats in sedan nästan 100 år tillbaka visar också att mängden hård död ved mer än fördubblats sedan 1926. För mängden multnad död ved finns det dock ingen statistik så långt tillbaka i tiden. Därför kan man på Riksskogstaxeringen inte ge någon tillförlitlig siffra över hur den totala mängden död ved förändrats i de svenska skogarna de senaste 50 eller 100 åren.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera