Forskare: Ändra i Skogsvårdslagen!

Slopad lägsta slutavverkningsålder och förordande av blandskog. Det var några av punkterna som forskaren Stig-Olof Holm vid ett skogsseminarium i februari anser bör ändras i Skogsvårdslagen.

Forskaren Stig-Olof Holm vid Umeå universitet lanserade flera radikala förslag till ändringar i Skogsvårdslagen i Riksdagen nyligen.

I ett skogsseminarium i Riksdagen nyligen anordnat av Rebecca Le Moine (mp) var universitetslektorn Stig-Olof Holm en av fyra inbjudna forskare. Där passade han på att presentera tre radikala förslag, samtliga med syftet att skogen ska binda mer koldioxid.

Mer blandskog och lövskog ger både större biologisk mångfald, mer mat till klövviltet och skogar som är mera motståndskraftiga mot bränder och insektsangrepp, menar Holm:

– De avverkade ytorna i Sverige måste vi återbeskoga på ett sådant sätt så att de inte slås ut av den kommande klimatförändringen som pågår. Det vill säga istället för att ha monokulturer av gran och tall – granifiering i södra Sverige och tallifiering i norra Sverige – så gäller det att få tillbaka blandskog på sådana områden där man kan återbeskoga med blandskog. Det går inte på sandhedar i Norrland, där blir det bara tall. Vad som också är viktigt är att återväta de våtmarker som har dikats ut, och dämma igen dikena. Då minskar man koldioxidutsläppen från våtmarker och samtidigt säkrar man skogen mot bränder i större utsträckning, förklarade Stig-Olof Holm.

Han vill gå så långt som att ändra i Skogsvårdslagen för att få både mera blandskog och få tillbaka blöta och fuktiga skogsmarker i Sverige.

– Att dämma igen dikena är en konkret åtgärd som direkt minskar växthusgasutsläppen.

Enligt en rapport från Jordbruksverket så handlar det om utsläpp på sex miljoner ton per år som kommer från utdikade skogsmarker i Sverige, sade Stig-Olof Holm.

Han anför också ett annat argument för att skapa mer lövskog och mer inslag av löv i barrskogar i Sverige – att höja skogarnas så kallade Albedo. Albedo-värdet anger växtlighetens reflektion av solljus och är en viktig faktor som påverkar växthuseffekten. Ju lägre Albedo-värde desto mindre solljus reflekteras, vilket ökar uppvärmningen av jordytan.

– Albedo-värdet är betydligt högre för lövskog än för barrskog. Lövskogar reflekterar mer av ljuset eftersom de är ljusare medan barrskogar reflekterar en mindre andel ljus eftersom de har en mörkare grön färg. Ju mindre ljus som reflekteras desto mer värms luften i skogen upp, förklarade Stig-Olof Holm.

Här är Stig-Olof Holms förslag till ändringar i Skogsvårdslagen

Inför en lägsta slutavverkningsdiameter: Öka andelen sågtimmer i avverkningarna genom att ange en lägsta avverkningsdiameter på trädnivå, i stället för som idag en lägsta slutavverkningsålder på beståndsnivå.

Obligatorisk återbeskogning med blandskog: Gör ett tillägg i lagen om att återbeskogning med blandskog ska ske där blandskog kan växa. Detta för att göra skogen mera klimatanpassad och höja dess Albedo-värde.

Återvät tidigare dikade skogsmarker: Inför en rekommendation i Skogsvårdslagen. om en igenläggning av tidigare dikade skogsmarker

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste