Skogsstyrelsen skyddade mindre skog 2019

Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog minskade kraftigt i omfattning ifjol.

Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av skyddad skog som Skogsstyrelsen hanterar. Under 2019 beslutade myndigheten om nya biotopskyddsområden och tecknade nya naturvårdsavtal som omfattar totalt 1 424 hektar. 290 av dessa hektar avsåg nya naturvårdsavtal och det är den lägsta nivån sedan 1999.

I genomsnitt har omkring 1 000 hektar tecknats årligen i nya naturvårdsavtal sedan 2010. Minskningen under 2019 orsakades främst av minskat anslag till områdesskydd.

– Vi ser en tydlig koppling till hur mycket pengar vi får tilldelat till skydd av skog. Finns inte pengarna så kan vi heller inte fatta beslut om skydd, vilket leder till att uppfyllelse av nationella och internationella mål fördröjs, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen fattar även beslut om biotopskyddsområden. Totalt har det beslutats om nästan 31 900 hektar biotopskyddsområden sedan 1994, varav 1 134 hektar tillkom under 2019. Det är en minskning med mer än 40 procent sedan 2018 som dock var ett år då ovanligt mycket biotopskyddsområden beslutades på grund av höjda anslag till Skogsstyrelsen för områdesskydd. Det årliga genomsnittet sedan 2010 är cirka 1 200 hektar i nya biotopskyddsområden per år.

FAKTA biotopskydd

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen till markägaren för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdeminskning till följd av beslutet.

FAKTA naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett till femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste