”Det är svårt att härleda ett angrepps ursprung”

Hur bekämpar Länsstyrelsen granbarkborren i sina naturreservat? Skogsaktuellt besökte i sällskap med bland andra länsstyrelsen ett hårt drabbat reservat utanför Oskarshamn.

Erik Nordlind på länsstyrelsen (längst t.v i bild - beige mössa) på exkursion i ett barkborreangripet naturreservat utanför Oskarshamn tidigare i vinter.           Foto: Pierre Kjellin

I februari följde Skogsaktuellt med på en exkursion arrangerad av moderaterna ett 79 hektar stort naturreservat i Lämmedal strax väster om Oskarshamn som drabbats hårt av granbarkborreangrepp. Vi bad Erik Nordlind vid länsstyrelsen i Kalmar och som deltog på exkursionen att berätta hur myndigheten planerar att bekämpa skadeinsekten i reservatet.

Hur planerar ni att hantera barkborreagreppen i naturreservatet i Lämmedal?

– Vi kommer avverka och göra uttag av gran i ett delområde som har naturvärden kopplat främst till lövträd och där granandelen ska minskas enligt skötselplanen. I övriga reservatet, där det finns höga naturvärden kopplat till granskog, identifierar vi riskområden i kantzoner mot produktionsgranskog utanför reservatet. I de områdena planerar vi att fälla och barka nyangripna granar. På så sätt dödar vi granbarkborrens larver innan de utvecklas till nya fullvuxna granbarkborrar samtidigt som de döda granarna blir kvar i skogen och kan nyttjas av de hotade arterna i området. Åtgärderna planeras att genomföras under svärmningsperioden, då de är som mest effektiva.  

Erik Nordlind.    Foto: Länsstyrelsen i Kalmar

Är den administrativa processen ofta en försenande faktor för er i ert arbete med att hantera granbarkborreangrepp i ett reservat?

– Nej det har inte varit en försenande faktor under 2019 och inför vårens åtgärder räknar vi också med att de administrativa processerna ska vara klara så att åtgärderna kommer att kunna genomföras i tid.

Ni fick kritik av moderaterna för att ni gått ut med data om barkborreskadornas omfattning i reservatet som redan hunnit bli inaktuella.

– Under svärmningsperioden 2020 kommer vi att ha täta inventeringar i de områden där det kan bli aktuellt med åtgärder. Övriga områden kommer att följas med längre intervall. Det kommer också att komma flera digitala verktyg som kommer att effektivisera övervakningen eftersom inventering i fält är mycket resurskrävande. Det är framförallt en kostnadsfråga där vi vill se till att vi använder skattepengar på ett effektivt sätt.

Ni och flera andra länsstyrelser har anklagats för att sprida granbarkborren vidare till grannar från angripna reservat. Är kritiken relevant, tycker du?

– Det är svårt att härleda ett angrepps ursprung. Efter en stormfällning finns samband med spridning lokalt men vid angrepp efter torkstress är de sambanden små. Vi kan ofta inte säga att det finns en spridning från ett reservat men vi kan inte heller utesluta det och därför är frågan relevant. Det samma gäller för övriga landskapet.

Kan skogsägare bli bättre på att nyttja granbarkborrens fiender?

– Vi har ingen uppfattning om omfattningen men det finns exempel på att man har tagit ut virke där barken trillar av. Detta bidrar inte till någon bekämpning utan barkborrarna blir kvar i skogen och kan angripa nya träd. Predatorerna missgynnas däremot starkt av en sådan åtgärd då de inte överlever i den lossnade barken. Sådana träd är bättre att lämna i skogen för den biologiska mångfalden och granbarkborrens predatorer.

Läs mer: Här ställs länsstyrelsen mot väggen i skogen

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste