Här utreds effekterna av naturhänsyn

Skogforsk är en av fyra aktörer i ett stort forskningsprojekt som på 140 hektar tallskog i Mellansverige undersöker effekterna hos en rad olika nivåer av naturhänsyn i skogsbruket.

En yta i Effaråsen där cirka 20–30 procent hänsyn lämnats vid avverkningen.      Foto: Line Djupström, Skogforsk

2011 startade Skogforsk tillsammans med Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog ett forskningsprojekt med syftet att vetenskapligt utvärdera de ekonomiska och biologiska effekterna av att öka miljöhänsynen i gammal tallskog. Det praktiska forskningsarbetet utförs av Skogforsk.

Platsen för studien är Effaråsen tre mil väster om Mora i Dalarna, som är ett relativt homogent och talldominerat skogsområde som omfattar totalt 140 hektar gammal tallskog fördelat på 24 skogsbestånd där olika typer av åtgärder har utförts.

I 15 bestånd är avverkningar utförda där nivån sparade träd varierar mellan 3 och 50 procent. ”På så vis representerar bestånden en gradient av skötselmetoder som sträcker sig från en allmänt praktiserad nivå till en mycket hög nivå av miljöhänsyn”, skriver Skogforsk på sin hemsida.

I ytterligare tre bestånd har olika typer av åtgärder utförts för att efterlikna en naturlig störning men inget virke har tagits ut. Dessa bestånd refereras som 100 procent hänsyn. Här finns också tre bestånd som bränts, tre bestånd som bränts efter 50 procent uttag av virke och tre orörda bestånd som utgör kontrollytor.

Se filmer från Effaråsen HÄR

FAKTA forskningsprojektet

Utvärderingen består i att följa upp utvecklingen av den döda veden, de levande träden och förekomsten av olika arter före och efter åtgärd. Organismgrupper som följs upp är vedlevande svampar, lavar och insekter (inklusive skadeinsekter) och marksvampar (mykorrhizasvampar).

Data från skördaren och skotaren rörande avverkningsvolymer och tidsåtgång samt prislistor på massaved och timmer ligger till grund för de ekonomiska beräkningarna. Effekten av markberedning och föryngringsmetoderna sådd, plantering och självföryngring ingår också i uppföljningen.

Effekterna av åtgärderna för biologisk mångfald och på skogsproduktion kommer att följas under en mycket lång tid.

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste