Poppeln snabbväxare från norr till söder

Poppel som åkergröda uppvisar god tillväxt och ekonomi i stor del av Sverige om rätt kloner används, visar nya rapporter.

 

Från pilotstudie av tillväxtdynamik under olika planteringsförband och omloppstid för poppelplanteringar. Streckad linje anger medeltillväxten och heldragen linje anger löpande tillväxt i m3sk/ha och år.


I ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning för att verifiera tillväxten i praktiska produktionsplanter­ingar av poppel från Skåne till Norra Uppland visade det sig att det fanns en tendens att poppelns tillväxt planade ut vid omkring 23 års ålder. Medeltillväxten uppmättes till 25 m3/ha (kubikmeter per hektar) och den löpande tillväxten till över 25 m3.

Som indikeras i diagram 1 så verkar avverkning vid 20 års ålder enligt dagens regler för energiskog på åkermark vara cirka 10 år för tidigt om hela tillväxt­potentialen ska utnyttjas.

Poppel förekommer inte naturligt i Sverige men har ett stort utbredningsområde i världen och växer långt norrut i Nordamerika, Alaska samt i Sibirien och kan med rätt plantmaterial få god tillväxt i hela Sverige, menar Per-Ove Persson, medförfattare till en av rapporterna. Han var själv med och anlade poppelförsök under omställning 90 för 30 år sedan.

Cirka 29 år gamla poppelodling på Hushållningssällskapets marker vid Hökatorp utanför Götene. Foto: Per-Ove Persson

Bättre längre norrut

I en nyligen publicerad rapport om en försöksserie från Svalöv i söder till Lövånger i norr visade resultatet att poppel har god tillväxt om rätt plantmaterial används. Totalproduktionen var likartad från norr till söder, i alla fall under försökets första åtta år och den positiva skillnaden gentemot gran var betydligt större ju längre norrut man kom.

– Ett försök som planterades 1986 samt 1989 mättes in efter 27 respektive 25 år och medeltillväxten var då 13 respektive 11,5 kubikmeter per hektar och år. I jämförelse med detta äldre försök och den nya försöksserien vid motsvarande plantålder så är tillväxten i det nya försöket cirka 75-100 procent bättre, troligen på grund av mer anpassat plantmaterial. Numera finns det ännu nyare plantmaterial i försök som är anpassat till nordligt klimat, förklarar Per-Ove Persson.

Per-Ove Persson är utbildad agronom och har varit med och jobbat med flera försök med odling av poppel i Sverige. Foto: Privat

Planterar man poppel?

– Ja. Poppel planteras ofta som barrotsplantor med rotade sticklingar men det går utmärkt att plantera långa sticklingar, upp till 2-3 meter eller mer. Långa sticklingar kan vara intressanta om marken är gräsbevuxen eller om ogräs på annat sätt etableras sig fort. Gräs för med sig att sork trivs, framför allt på lättare jordar och mullrika jordar. Sork kan både ringbarka poppelstammar men också gnaga av rötter. I det senare fallet kan träden falla som vindfällen även om de är vid liv. En ordentlig förbehandling som kan säkerställa ett fullgott etablerat bestånd lönar sig och då kan ofta 90–99 procent av plantorna överleva. Det finns flera försök med poppelplantering på skogsmark. Det problem som identifierats med dessa planter­ingar är poppelns känslighet för låga PH värden.

Går det att generellt att säga vilka marker i Sverige som lämpar sig för poppelodling?

– Ja PH över 5, inte allt för torra marker och hygglig bonitet. Den vinner på näringsrika fukthållande marker.

Cirka 16 år gammal poppelodling på Hushållningssällskapets marker vid Logården utanför Grästorp.
 Foto: Per-Ove Persson

Är det olika poppelarter som lämpar sig för odling i norra respektive södra Sverige?

– Inte så mycket arter som olika kloner eller sorter, även om det finns artskillnader. Men vi pratar framför allt om hybridpoppel.

Vet du om poppeln är intressant för svenska köpare?

– Nytt sortmaterial som är på gång kan säkert ge tändsticksvirke. Utomlands används det till bland annat fanér och vi importerarar poppelvirke till bland annat möbler och annat i solid trä på grund av vikten. OP 42 som ännu är största klonen har mörkfärgad kärna så det blir massa eller energived. Södra vill gärna köpa poppel till sin viskos-tillverkning.

Vilka rekommendationer finns när det gäller röjning och gallring av odlad poppel?

– Det finns ännu inga gallringsmallar, men jag har varit med om att det gallras som annat löv. Sedan om röjning för andra generationen från stubbskott eller rotskott beror det nog på syftet med odlingen. Men gällande andra generationen är vi ännu bara i början av kunskapsresan.

Hur får man upp en ny generation poppel efter avverkning?

– Poppel skjuter oftast stubbskott efter avverkning. Vissa kloner kan skjuta en del rotskott, framför allt om marken störs. Den andra generationen växer ofta fort och kommer snabbt upp i hög produktion.

 

Avverkning av svensk poppelodling. Foto: Birger Hjelm/SLU

 

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste