Han vill sprida ”Öster-Malmamodellen”

Minskade risker, glesare plantering och ökat gallringsnetto är några av ledorden för den skogsskötselmodell man jobbar efter på Jägareförbundets fastighet i Södermanland.

Granen på detta hygge har planterats i fyrametersförband, det ger billigare plantering, mer mat till viltet, möjlighet att senarelägga beslut om vilket trädslag man ska satsa på och större inkomster i förstagallringen, hävdar Anders Broby på Jägareförbundet.   Bilder: Pierre Kjellin

Allt sedan Jägareförbundet började arrendera Öster-Malma slott med tillhörande mark norr om Nyköping 1946 har man förvaltat skogen efter eget huvud.

– Jägmästaren Lambart von Essen, som var skogsförvaltare på Öser-Malma innan Jägareförbundet köpte det 1993 och var chef över jaktvårdsskolan under många år, var naturvän och införde en rad saker för att främja jakten och djurlivet. Bland annat att spara surdrog, lämna grova tallar som evighetsträd till kungsörnens bon. Och det här var på 1960-talet, långt innan myndigheterna började tänka i samma banor och storskogsbruket fortfarande jobbade med hormoslyr. Därför kallades Öster-Malma för Lambarts lekstuga.

Det berättar Anders Broby som jobbar med viltmästarutbildningen och med skogsförvaltningen hos Jägareförbundet. Han är utbildad agronom och har även en skoglig grundutbildning och jobb som huggare i bagaget. 

"Här brunnsröjer vi runt de granar som lämnas kvar och midjeröjer i området mellan produktionsträden. De midjeröjda lövstammarna som är kvar blir mycket mat till älgen", förklarar Anders Broby på Jägareförbundet.

Detta är Öster Malmamodellen
Anders har ända sedan han anställdes på Jägareförbundet fått vara med och utveckla deras skogsförvaltning, som han kallar ”Öster-Malmamodellen”: 

– Öster Malma-modellen innebär kortfattat att på granmark planterar vi betydligt glesare än normalt. Granarna sätter vi i fyrametersförband, det blir 625 träd per hektar. Målet är inte att få fram en monokultur av gran, utan ett flerartsbestånd. Skälen är att det ger en högre totalproduktion – det finns det forskning som visar. Nuvärdet blir bättre här, än i konventionell plantering av gran med tvåmetersförband. Vi planterar inte heller i stickvägar, för en sådan planta ger inga pengar tillbaka.

Röjer för viltet
– Vi brunnsröjer runt granarna, det vill säga att man röjer rent en halv- till en meter runt varje produktionsträd, så att trädet får bättre tillväxtförutsättningar och skördaraggregatet lättare kommer åt stammen, förklarar Anders Broby.

Anders Broby är noggrann med att förklara hur de röjer i området mellan brunnarna:

– Där midjeröjer vi. Syftet är att få mer mat till älgen – det blir mycket skott och grenar och löv att äta. Så om ett eller två år är vi uppe i kanske 150 kilo älgmat per hektar igen. Om röjningen är rätt utförd så sluter sig granbeståndet och det kvarlämnade lövskyet dör av sig självt. Och viktigt här är att forskning visar att ett tidigare tuktat träd betas fyra gånger så mycket som ett tidigare orört träd. Detta gäller även tallar, men det det finnas gröna kvistar kvar på trädet efter röjningen för att de ska vara begärliga för älgen.

Läs mer om Öster Malma-modellen i faktarutan här under bilden

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

Här har man lämnat en 20 meter bred korridor på sidorna av vägen. Lövet som kommer upp i korridoren ger mat till viltet, stormskydd för produktionsskogen innanför samt fungerar som brandgata eller mot verkar brandspridning, förklarar Anders Broby.

FAKTA Öster-Malma metoden

Öster Malma-metoden att skapa flerartsbestånd anpassas efter ståndorten. Därför är metoden uppdelad för tre olika marktyper:

1. Granboniteter

2. Mellanboniteter

3.Tallboniter

Skötselprogram granboniteter:
MÅL: Skapa ett flerartsbestånd med gran och löv.
Markbered
Fläckmarkbered eller höglägg med 2 m förband
Planera stickvägssystem
22 meter mellan centrum på stickvägarna. Varje stickväg ska vara 6 m bred.
Plantera
Plantera gran med ca 3,5 - 4 meters förband. Stickvägarna planteras ej. Plantantal mellan 625-800 beroende på bonitet.
Lågröj i stickvägarna, d.v.s. spara de största lövträden i syfte att maximera volym och diametertillväxt i stickvägarna. I zonen mellan stickvägarna friställs de planterade granarna. Lövträd som lämnas i denna zon ska ej var högre än granarna.
Gallring 1: Stickvägarna ger mesta av volymen. I zonen mellan stickvägarna höggallras lövet. I detta skede bestäms vilka trädslag/sortiment som ska vara kvar till slutavverkning.
Gallring 2: Höggallra lövet ännu en gång.
Slutavverka konventionellt eller lämna lövskärm.

Skötselprogram mellanboniteter:
MÅL: Skapa ståndortsanpassat flerartsbestånd. Tall gynnas på magrare delar av avdelningen. På bördigare delar hämmas tallfrön av bl.a. gräs. Gran och löv gynnas istället.
Planera stickvägssystem - 22 meter mellan centrum på stickvägarna. Varje stickväg ska vara 6 m bred.
Fläckmarkbered eller höglägg med 2 m förband.  Så tall i samband med markberedning, gärna direkt med markberedningsaggregatet.
Plantera gran med ca 4 meters förband. Stickvägarna planteras ej.
Lågröj i stickvägarna, d.v.s. spara de största lövträden i syfte att maximera volym och diametertillväxt i stickvägarna. I zonen mellan stickvägarna gynnas tall- eller granplantor i första hand. Lövträd lämnas endast i  de fall tall eller gran saknas. Lövträd som lämnas i denna zon ska ej vara högre än ½ höjden av barrträden.
Gallring 1: I zonen mellan stickvägarna höggallras eventuellt löv. I detta skede bestäms vilken trädslagsblandning som ska vara kvar till slutavverkning. Löv lämnas företrädesvis i anslutning till stickvägar.
Gallring 2: Gallra utifrån det beslut som togs angående trädslagsblandning i förstagallringen.
Slutavverka konventionellt. Lämna eventuellt fröträd.

Skötselprogram tallboniteter:
MÅL: Skapa ett tallbestånd med många stammar i ungskogsfasen för att maximera kvalitet och volym, samt minimera risken för viltskador.
Planera stickvägssystem - 2 meter mellan centrum på stickvägarna. Varje stickväg ska vara 6 m bred.
Fläckmarkbered eller höglägg med 2 m förband.  Så tall i samband med markberedning, gärna direkt med markberedningsaggregatet. (Halv giva kostar ca 1500kr/ha)
Plantera 2 år efter sådd planteras tall efter behov. Plantera tall med 3 meters förband. Stickvägarna planteras ej.
Röjning 1: Röj sent. Midjeröj (minst 3 gröna kvistvarv kvar) Undvik att lämna löv. Om löv lämnas ska det vara högst ½ höjden av kvarvarande tallar. Löv lämnas endast i luckor.
Röjning 2: Röj sent. Röj konventionellt (ej midjeröjning)
Gallring 1: Gallras konventionellt.
Gallring 2: Gallras konventionellt.
Slutavverka konventionellt. Lämna eventuellt fröträd.

 

Artikeln publicerades måndag den 27 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste