UPPDATERAD: Nära nog all fjällnära skog är nu avverkningsskyddat

Nu meddelar Skogsstyrelsen att de med anledning av kammarrättens dom i Änokfallet kommer att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Skogsägarna i norr är inte nöjda.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i mars 2015 att inte ge Skogsstyrelsen prövningstillstånd efter att Kammarrätten upphävt Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i Änok-deltat i Norrbottens län. Det innebär att Kammarrättens dom från december 2014 gäller och att domstolen anser att Skogsstyrelsen inte skulle ha lämnat tillstånd till avverkning på de två aktuella områdena.

Kammarrätten prövade tillämpningen av 18 § i skogsvårdslagen. Paragrafen anger att tillstånd till avverkning inte får ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för natur- eller kulturmiljövården. Kammarrätten ansåg att mot bakgrund av Änok-deltats höga naturvärden, så skulle tillstånd till avverkning inte ges.

Med anledning av detta har Skogsstyrelsen sett över myndighetens rutiner för hur 18 § skogsvårdslagen ska tillämpas i fortsättningen. I korthet innebär det att i de flesta fall ska avverkningstillstånd nekas i värdefulla naturområden som exempelvis nyckelbiotoper eller om en avverkning kan ha en betydande påverkan i ett Natura 2000-område.

När tillstånd till avverkning i fjällnära skog nekas eller villkoras kan den som söker tillstånd ha rätt till ersättning.

– En effekt av detta kan bli att medel för skydd av skog i högre grad än vad som tidigare planerats går till att skydda skogar ovanför fjällgränsen, istället för andra områden i landet där det också finns skyddsvärda skogar, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

Anders Pettersson, Tärna-Stensele och Sorsele Övre Allmäningsskog

Anders Pettersson som är Allmänningsförvaltare på Tärna-Stensele och Sorsele övre Allmänninsskog har lämnat detta skriftliga utlåtande till Skogsaktuellt.

" Våra allmänningar är beredda att bidra till det ideella naturvårdsarbetet i samma omfattning som andra skogsbrukande företag i Sverige. På så sätt tycker vi att vi tar vårt sektorsansvar. För oss är det en orimlig tanke att de som har höga andelar äldre skog i sitt innehav frivilligt ska avstå från mer brukande än andra utan ersättning. Rent historiskt avsattes allmänningsskogar för att ge avkastning till stöd till människor boende i den glesbygd där respektive allmänningsskog är belägen.


Med stor säkerhet kommer vi att ansöka om avverkningstillstånd i sådana skogar som kan bli aktuella för avverkningsförbud. Den ersättning som vi då förutsätter ska falla ut kommer antagligt vis att användas till att förvärva skogsmark som inte är drabbad av restriktioner. Vi skulle också se positivt på eventuella markbyten med staten".

Jonas Eriksson, Norra

Detta har vi varnat för hela tiden. Skydda mer skog där oerhörda arealer redan är skyddade är inte rätt väg att gå. Det här är inte enbart en norrlandsfråga utan en fråga för hela Sverige. Kassan är begränsad och hur ska Sverige lägga krutet i naturvårdsarbetet på bästa sätt, säger Jonas Eriksson näringspolitisk strateg på Norra och fortsätter.
 
- Vi tar redan vårt sektorsansvar, de som inte har tagit ansvar är staten. Markägare som inte får avverkningstillstånd har rätt till ersättning enligt lag. Det finns en risk för att vi kommer se många markägare som tvingas stämma staten för att få ersättning. Jag efterlyser en utvecklad dialog om hur vi kan bruka, sköta och skydda skogar i nordvästra Sverige för att åstadkomma störst samhällsnytta.

Näringsdepartementet

Skogsstyrelsen har lyft frågan om att prioriteringen för formellt skydd av skog kan komma att påverkas till Näringsdepartementet.

– Samtidigt vill vi understryka vikten av att skogsbruket tar sin del av sektorsansvaret för denna typ av värdefulla naturområden och prioriterar dem inom ramen för sina frivilliga avsättningar, säger Göran Rune.

När det gäller ärendet Änok specifikt så pågår samtal mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och de berörda markägarna.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 maj 2015

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2015-05-13 23:38:10:

Man tar sig för pannan! §18 i skogsvårdslagen måste kraftigt omarbetas, så att äganderätten kan värnas! Signatur: Förmodligen inte.


Signatur skrev 2015-05-13 18:00:53:

Är det någon som räknat på värdet på den mark som nu är obrukbar?

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste