Kometprogrammet, så blev det.

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne har haft i uppdrag av regeringen att undersöka möjliga kompletterande metoder för att skydda mer natur i fem större geografiska områden.

 

Tanken var att uppdraget, som kom att kallas Kometprogrammet, skulle undersöka om hur man kan bidra till att öka användningen av naturvårdsavtal i skogen och samtidigt öka markägarnas intresse av att bidra ytterligare till naturvården.

Bakgrunden till uppdraget var att flera av miljökvalitetsmålen, däribland Levande skogar, bedömdes som svåra eller inte möjliga att nå. Frågan var om Kometprogrammet skulle kunna utgöra en kompletterande metod för att närma sig målen. En viktig utgångspunkt var att markägarna själva som kan sin skog och vet dess värden skulle ges utökade möjligheter till att ta initiativ för att skydda mer värdefull natur.

Nu när projektet sammanställs så visar det sig att det totalt har kommit 802 intresseanmälningar. Av dessa intresseanmälningar har större delen varit intressanta ur ett skogsbiologiskt perspektiv.  Intresseväckande var att endast en tredjedel av de intressanta områdena sen tidigare var registrerade som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde. Detta torde tyda på att det finns många för naturvården intressanta skogsmarker i området.

 

Kostnader

Programmet har hållit på under perioden 2010-2014 och kostat cirka 107 miljoner kronor. Sammantaget har kostnaderna för administrationen uppgått till drygt 30 miljoner kronor och 77 miljoner kronor har används till direkta ersättningar till markägare vilka upplåtit sin mark till naturvård. Om man använder kronor per hektar som fördelningsnyckel motsvarar den administrativa kostnaden cirka 27 000 kronor per hektar. Den genomsnittlig ersättning till markägarna blev drygt 68 000 kronor per hektar. Det är totalt 292 områden om sammanlagt 1 130 hektar produktiv skogsmark som skyddats formellt inom ramen för Kometprogrammet. Arealen för de naturvårdsavtal som tecknades inom kometområdena var i genomsnitt hälften så stora som de naturvårdsavtal som tecknades utanför Kometprogrammet.

I sitt svar till regeringen anser myndigheterna att Kometprogrammet bidragit till mycket positiva effekter såsom ett förbättrat samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och markägarnas organisationer.

 

Foto: Jens Johannesson, Länsstyrelsen i Östergötland.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 juni 2014

Kommenterarer till artikeln

Isteskog skrev 2014-07-03 21:26:30:

I mina trakter, Vallsta (Hälsingland) har Komet fungerat alldeles utmärkt. Bra dialog med Skogs och Länstyrelse, snabba behandlingar och bra ersättningar. De markägare jag känner som satt av skog i Kometprogrammet är nöjda.


Frihet skrev 2014-06-28 08:25:52:

Skogsägare skall ha rätten att själv bestämma över sina marker, inte påtvingas en konfiskation av myndigheterna. Vi lever väl i ett fritt land?


Niklas skrev 2014-06-25 00:54:02:

Ingen mark ska längre tillåtas konfiskeras av miljömuppar mot markägarens vilja. Satsa enbart på Komet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera