okt
4
2022

Juridik för virkesköpare

Kurs i Falun

Vad är det som gäller egentligen? Vad säger lag och domstolar om aktuella civilrättsliga och miljörättsliga frågor i skogsbruket?

Som virkesköpare ställs du dagligen inför rättsliga frågor, såväl i kontakter med skogsägaren, utomstående som med myndigheter. Under två dagar kommer svar ges till ett antal konkreta rättsliga frågor som uppstår i dessa kontakter.

Målet är att du som virkesköpare själv ska kunna besvara dessa på ett tydligt sätt. Du kan välja att vara med på båda dagarna eller bara anmäla dig till en dag.

Dag 1, Civilrätt

Syftet med dag 1 är att ge dig en fördjupad kunskap om avtalsrättsliga förhållanden mellan köpare och upplåtare av avverkningsrätter, förhållandet mellan köpare och andra med intresse i upplåtarens fastighet samt frågor om nyttjande av annans mark för transporter, avlägg och liknande. Utbildningen syftar även till att klargöra innehåll och betydelse av de allmänna bestämmelserna i kontraktsmallar för köp av avverkningsrätter och leveransvirke. För mer detaljer klicka här.

Dag 2, Miljörätt

Syftet med dag 2 är att ge en fördjupad förståelse för det ansvar som en virkesköpare har för efterlevnad av krav i skogsvårdslagen respektive miljöbalken. Bl a behandlas skillnaden mellan personligt straffrättsligt ansvar och det ansvar som faller på virkesköparens arbetsgivare. Deltagarna ska också ges tillräckliga kunskaper om äganderättsliga frågor i ärenden där tillsynsmyndigheter förbjuder och begränsar skogsbruksåtgärder, för att rätt kunna beskriva rättsläget för leverantörer/markägare. För mer detaljer klicka här. Föreläsare: Föreläsare är Daniel Eggertz, advokat och jägmästare med lång erfarenhet av rättsliga frågor för skogsbruk och skogsindustri.

Kursen hålls 4-5 oktober First Hotel Grand i Falun, promenadavstånd från järnvägstationen.

Sista anmälningsdag: 19 sep, 2022

Läs mer: https://q.ja.se/bKaNH

Artikeln publicerades onsdag den 10 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera