Socialdemokrater föreslår "Markavgift"

I april har Socialdemokraterna kongress och då behandlas inlämnade motioner. En av motionerna föreslår årlig avgift om 50 till 100 kronor per ha och år för skogsägare.

Motionen om markavgift är skriven av Vansbro arbetarkommun i Dalarna. De föreslår en markavgift på ett halvt till ett öre per kvadratmeter och år. Det motsvarar 50 till 100 kronor per hektar vilket enligt deras beräkningar blir en markavgift som motsvarar cirka ett till två promille av taxeringsvärdet.

För Vansbros del skulle förslaget kunna betyda en extra intäkt om cirka fyra procent eller 15,5 miljoner kronor. En av orsakerna till motionen är möjligen att de trots en hög skattesats per capita i Vansbro har intäkter per invånare som är mycket lägre än riksgenomsnittet.

Enligt motionären är det en yta om 27 miljoner hektar för hela Sverige som de föreslår ska beskattas. Det skulle ge samtliga kommuner upp till 2 700 miljoner kronor extra om året att dela på. Idén om avgifter på skog är inget nytt och i Sverige har det en gång varit infört.

Är vi på väg dit igen? Vi får se efter stämman i april. Det är på kongressen som medlemmarna bestämmer vad partiet ska arbeta med under den kommande tiden.

 

Motionen i sin helhet nedan:

En kommunal markavgift

Den tid är förbi då skogen var en del av de samhällen den omgav i och folket hade sin bärgning av skogen och den industri som förädlade den. Plantageskogsbruket, som nu präglar många av våra glesbygdskommuner, har brutit bandet mellan samhället och skogsnäringen, som i stort sett gjort sig oberoende av de människor som bor i kommunen och samarbete med kommunen. Dock har kommunen och dess invånare ett stort beroende av hur dominerande markägare sköter sina skogar och tar hänsyn till kommunen. Allemansrätten innebär att alla ska kunna vistas och gå i skogen och att landskapet inte ödeläggs. Kommuner har planmonopol som noga klargör hur man får bygga. Beträffande skogsmark har man ingen som helst talan. I någon mening tillhör landet och dess areal oss alla och den som ”äger” marken har egentligen bara en förfoganderätt till den. Tanken om en jordskatt är uråldrig och ursprunglig. För de flesta andra typer av markarealer än skogsmark gäller ofta någon form av reglering med avgifter att betala, t ex fastighetsavgift. Även för skogsmark är det rimligt att någon form av markavgift utgår. Denna ska tillfalla kommunen för all den skogsmark som ligger inom kommunens gränser. Markavgiften kan vara någonting mellan ½- 1 öre per m² och år dvs 50-100 kr/ha. I princip bör den omfatta all skogsmark som allmänheten har tillgång till, vilket är ungefär 27 miljoner hektar, motsvarande 2/3 av landets landareal. Föreslagen markavgift motsvarar ca 1-2 promille av taxeringsvärdet. 80 % av landets skogmark finns i Svealand (22 %) + Norrland (58 %). Av all skogsmark är nästan hälften enskilt individuellt ägd (49 %) mest i södra Sverige. Privata AB omfattar 23 % av skogsmarken och övriga 28 %, dvs staten, kommuner, Svenska kyrkan och andra institutioner. I Väster- och Norrbotten omfattar övriga 48 %. En stor del av den enskilda skogsmarken ingår i aktiva jordbruksföretag som belastas med en extra ”pålaga” men som motprestation får en mer intresserad partner för lantbruksutveckling i den egna kommunen. En inte obetydlig del av den enskilda skogen består av mängder av små passivt brukade skogsskiften där ägarna ofta bor någon annanstans. Det finns inget skäl till varför dessa inte skulle bidra med en skärv till kommunens utveckling och säkra dess existens. Med en fast inkomst från markavgift följer också skyldigheter och uppgifter att för kommunen att göra sådant att skogen kan utnyttjas bättre till folkets bästa. Här handlar det om att samarbeta och agera i samråd med ägaren, länsstyrelse och statliga myndigheter t ex skogsstyrelsen. Detta medför också kostnader för kommunen och till kan markavgiften användas. Men det viktigaste är att ge varje kommun en inkomst att användas till kommunens utveckling och fortbestånd och som är förknippad med ett tydligt uppdrag. Med ”egna pengar” har kommunen möjlighet att mer aktivt stödja och söka utveckla areella verksamheter i kommunens glesa områden.

 

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades söndag den 26 februari 2017

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste