Lagren av rundvirke och massaflis upp 26 procent

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,3 miljoner m³fub för tredje kvartalet i år. Det är en ökning med 26 procent jämfört med förra året.

Jämfört med samma period förra året är lagren av rundvirke och massaflis 26 procent större i år beräknat den 30 september, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,2 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 52 procent. Lagren av barrsågtimmer har ökat i samtliga virkesbalansområden. Som störst beräknas den vara inom virkesbalansområde 1 och 4, landets norra respektive södra delar. Den kraftigaste ökningen (77 procent) har skett inom virkesbalansområde 1.

Löv ner och barr upp

Lagren av massaved uppgick till 4,1 miljoner m³f ub per den 30 september 2014, vilket är 9 procent större än vid samma tidpunkt året innan. Per sortiment sorterade sig massavedslagren enligt följande: tall och barr (2,8 miljoner m³f ub), gran (0,4 miljoner m³f ub) och löv (0,9 miljoner m³f ub). Lagren av löv minskade 22 procent medan lagren av tall och barr ökade 28 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 1,0 miljoner m³f ub, vilket innebär en ökning med 39 procent jämfört med den 30 september 2013.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 24 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera