Skogsstyrelsen förlorade i slamspridningsmål mot Sveaskog

Mark- och miljödomstolen i Umeå har beslutat att upphäva Skogsstyrelsens beslut att förbjuda Sveaskog att sprida avloppsslam i skogen.

Domen är principiellt mycket viktig. Frågan som behandlades var om det är det okej eller inte att sprida bionäring, torkad avloppsslam, i skogen.

I mars 2013 förbjöd Skogsstyrelsen Sveaskog att sprida bionäring på två områden i Övertorneå. Skogsstyrelsen ansåg att miljöeffekterna av tidigare utförda försök borde utvärderas ytterligare innan mer storskaliga försök kan genomföras. Sveaskog å andra sidan ville få till stånd ett större försök för att fortsätta arbetet med att belysa eventuella problem vid spridningen.

– Vi har ingenting att dölja, menar Sveaskogs informationschef Linda Andersson. Tvärtom är detta nästa naturliga steg för att utreda effekterna av spridningen på naturmiljön.

Samma sort som för åkermark

Skogsstyrelsens förbud handlade om att de anser att det inte kan uteslutas att slamspridning påverkar miljön och människors hälsa negativt och att slam och ska hanteras enligt miljöbalkens regler om försiktighetsprincipen. Mark- och miljödomstolen i Umeå var av en annan uppfattning.

Den pellets som Sveaskog önskade sprida är av samma sort som redan finns för spridning på åkermark. Det handlar om en torr pelleterad Revaq-certifierad restprodukt från reningsverk. Sen tidigare har försök gjorts från markägaren och både Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har varit involverade i arbetet.  

Leverantören av pelletsen är SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens vatten aktiebolag. Ansvarig för affären där är dess vd Carl Olof Zetterman. Han är försiktigt positiv till domen och hoppas nu att ett större försök kan komma till.

– Vi är inte ute efter att deponera i skogarna utan det handlar om klok resurshållning, säger Zetterman.

Vad gäller resurseffektiva kretslopp av samhällets restprodukter har en annan statlig myndighet, Naturvårdsverket, sen tidigare föreslagit att ett sätt att uppnå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö skulle vara att återföra just slamprodukter från reningsverk till skogen.

Överklaga?

– Vi konstaterar att domstolen gör en annan bedömning än vad vi gjort. Det är bra att frågan prövats och vi ska nu analysera domen för att ta ställning till ett eventuellt överklagande, säger Rune Airijoki, distriktschef på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Om Skogsstyrelsen inte överklagar tyder det på att produkten kan komma att godkännas för spridning på skogsmark så småningom. Domstolen bedömer att Skogsstyrelsens beslut är mer av ett generellt ställningstagande än ett beslut baserat på påverkan på naturmiljön i just dessa områden.

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 november 2014

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste