Ansvaret för avverkningsanmälan kan ändras

Ansvaret för att anmäla en avverkning till Skogsstyrelsen ligger i dag på markägaren, men nu föreslår Skogsstyrelsen en ändring i skogsvårdslagen så att även virkesköpare kan hållas ansvariga.

Bakgrunden till Skogsstyrelsens skrivelse till regeringen är en dom i våras där Hovrätten för Västra Sverige slog fast att skogsägare som anlitat ett erfaret skogsbolag inte haft anledning att anta att en avverkningsanmälan inte skulle lämnas in till Skogsstyrelsen. Skogsägarna kunde därmed inte anses gjort sig skyldiga till något brott mot skogsvårdslagen, skriver myndigheten.

I dag är det mycket vanligt att virkesuppköpare tar på sig att lämna avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen istället för att markägaren gör det. Virkesuppköparen anlitar i sin tur ofta en underentreprenör som genomför själva avverkningen.

– Vi föreslår därför att 14 § skogsvårdslagen ändras så att antingen markägaren eller virkesköparen får ansvaret för att anmäla planerade avverkningar. Om markägaren har överlåtit rätten att förfoga över skogen till någon annan bör istället den personen överta ansvaret för att göra anmälan, säger Göran Öster, chefsjurist Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Om ändringen inte genomförs, så innebär det i praktiken att lagstiftningen blir verkningslös för en stor del av de avverkningar som inte har anmälts på rätt sätt till Skogsstyrelsen.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 18 november 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera