"Norra vill se större rättssäkerhet för skogsägaren"

DEBATT. Nyckelbiotoper är ur biologisk synvinkel de värdefullaste områdena i skogen och vi möter många skogsägare som stolt visar upp sina egna reservat.

Inom Norra Skogsägarna jobbar vi aktivt med att upprätta gröna skogsbruksplaner där minst fem procent av arealen, utan krav på ersättning, avsätts till frivilliga avsättningar. Detta arbete förtjänar en större respekt från de debattörer som hanterar begreppet nyckel­biotop som något självklart och enkelt att identifiera.
Det problem som trots allt finns är den rättsosäkerhet som statens hantering av nyckelbiotoper innebär för oss privata skogsägare. Tyvärr möts vi ofta av förtvivlade skogsägare som har fått stora delar av fastigheten registrerad som nyckelbiotop och som strax därefter fått uppleva hur staten sätter på sig skygg­lapparna genom att förvägra ersättning. Detta efter besked om att områdena inte har tillräckligt höga naturvärden för att prioriteras i skyddsarbetet! Är det verkligen rimligt att privata skogsägare ska komma i kläm på det sätt som nu sker på grund av statens agerande, allt medan de stora skogsbolagen tillåts sköta sina egna inventeringar?

Norra Skogsägarna menar att staten måste ta ett större ansvar för hur man identifierar, avgränsar och prioriterar nyckelbiotoper i enlighet med beslutade strategier. När en nyckelbiotop har upptäckts bör ägaren informeras och få vara delaktig i avgränsningen, exempelvis med stöd av ett ombud. På så sätt kan en dialog föras på ett tidigt skede om biotopens framtida hantering. När sedan beslut fattas skall ersättning alltid utbetalas ifall skyddet utgör mer än fem procent av fastigheten. Har ersättning inte utbetalats inom fem år kan inte skyddet anses prioriterat och nyckelbiotopen skall då avregistreras ifall inte skogsägaren önskar annat.

Behovet av dialog visas bland annat genom svårigheterna med att identifiera nyckelbiotoper på ett objektivt sätt. Detta syns tydligt i Skogsstyrelsens senaste egenkontroll. Resultatet visar att i 13 av 14 fall gör specialister hos myndig­heten olika bedömningar av vad som är nyckelbiotop.
Norra Skogsägarna efterlyser nu en bred samverkansprocess för en större samsyn och ökad rättssäkerhet för privata skogsägare när det gäller nyckelbiotoper. Samverkansprocessen bör inriktas på kunskapsuppbyggnad, kvalitetssäkring och fastighetsägare med stora arealer nyckelbiotoper på sitt innehav. Ett effektivt sätt att öka samverkan är att utvidga Komet-programmet till hela landet och ta till vara på mark­ägarnas intresse och engagemang.


Torgny Hardselius

Ordförande i Norra Skogsägarna

Jonas Eriksson

näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna

Artikeln publicerades torsdag den 02 maj 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-05-03 01:27:17:

För det första ska markägaren ALLTID informeras om det hittas nyckelbiotoper på fastigheten. För det andra ska ALLTID full ekonomisk ersättning utgå till markägaren för nyckelbiotoper, lämpligtvis inom 3 månader från registrering. 5 år är på tok för lång tid. Skulle det saknas pengar för detta, måste den aktuella markplätten omedelbart avskrivas som nyckelbiotop, ifall inte markägaren uttryckligen begär att den ska stå kvar som nyckelbiotop. Det bästa vore dock om berörda myndigheter förbjöds inrätta reservat, nyckelbiotoper etc. utan markägarens uttryckligen har godkänt detta. Istället borde kometprogrammet byggas ut rejält och omfatta hela Sverige.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste