Skogsstyrelsen skärper tillsynen ytterligare

2012 utfärdades dubbelt så många förbud mot olika skogliga åtgärder som året innan. 2013 skärps tillsynen ytterligare genom att beslut om föreläggande och förbud i vissa fall ska kunna tas utan besök i fält.

Skogsstyrelsen har de senaste åren arbetat med att skärpa tillsynen med syfte att göra det tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas - och därmed enklare för skogsägare att veta hur de ska agera vid avverkningar och andra skogliga åtgärder, skriver man i ett uttalande.

– Ett sätt är att öka antalet förbud med stöd av 30 § skogsvårdslagen. Om en del av dem överklagas kan domstolsutslagen ge vägledning i hur lagen ska tillämpas. Vi vill underlätta för skogsbruket att göra rätt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, i uttalandet.

Från 32 till 58

2012 fattade Skogsstyrelsen 58 beslut, jämfört med 32 stycken året innan. De vanligaste skälen till beslut var hänsyn till nyckelbiotoper eller sumpskogar samt krav på skyddszoner mot vattendrag. De flesta förbuden har riktats mot enskilda skogsägare, följt av allmänna skogsägare och bolag. Utfallet förklaras delvis av att de enskilda skogsägarna är fler, dels av att kvaliteten på avverkningsanmälningarna ofta är högre från bolagen.

Under 2013 provar Skogsstyrelsen ett nytt grepp för att bli effektivare med att se till att reglerna följs. I några tydliga typfall ska förelägganden och förbud enligt 30 § skogsvårdslagen skrivas utan att fältbesök genomförs, exempelvis när tillräcklig information om natur- och kulturmiljövärden finns tillgänglig i kartor och register.

Tydligt sätt

Typfallen har valts ut där hänsynskraven kan anges på ett tydligt sätt. Exempelvis föreläggande om att vidta åtgärd så att skadlig slamtransport förhindras vid dikesrensning eller förbud mot körning eller stubbskörd på blöt eller fuktig mark vid olämpliga väderförhållanden.

Ett beslut om förbud innebär att en viss åtgärd inte får utföras. Exempelvis att man inte får avverka delar av ett område, utan istället lämna kvar dem av hänsyn till natur- och kulturmiljövärden, eller att man inte får köra med skogsmaskiner i vattendrag i avverkningsområdet.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 08 april 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-04-09 21:24:29:

Skogsägarna är inte i behov av att storebrors terrorövervakning. Skogen tillhör ju den lagfarna ägaren och inga andra. Således gäller kommandoskogsbruk, nej tack! Däremot behövs övervakning för att freda markerna från allemanssvin och dieseltjuvar. Men med dagens regler innebär varje upptäckt övervakningskamera 10000 kr i böter! Detta även när kameran är riktat ner i ett gryt ca 1 km från närmsta stig eller väg... Sverige börjar bli dubbelmoralens högborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste