Misslyckat förenklingsarbete, Skogsstyrelsen!

DEBATT. Norra Skogsägarna är starkt kritiska till Skogsstyrelsens förslag till regelförändringar som myndigheten lämnat till regeringskansliet.

Jonas Eriksson Näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna
Norra Skogsägarna är kritiska till Skogs­styrelsens oförmåga att föreslå regelförenklingar. Myndighetens ovilja att anpassa och se över sitt eget arbetssätt för att nå en högre måluppfyllelse är anmärkningsvärt och måste ses som ett misslyckande.

I det förslag som Skogsstyrelsen nu har lämnat till regeringskansliet uppgår kostnadsminskningarna till cirka åtta procent för företagen och cirka fem procent för Skogs­styrelsen. Detta kan jämföras med Landsbygdsdepartementets mål om att de administrativa kostnaderna ska minska med femtio procent till och med utgången av 2014 och att minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde. Målet är att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

Norra Skogsägarna välkomnar de förenklingar som föreslås. Exempelvis att giltighetstiden för avverkningsanmälan förlängs från tre till fem år och att största tillåtna avstånd mellan områden som redovisas i en och samma anmälan föreslås öka från 50 till 100 meter. Men de föreslagna förenklingarna är inte tillräckliga för att nå målet om en märkbar positiv förändring. Skogsstyrelsen har valt att begränsa sitt uppdrag till att endast omfatta skogsvårdslagstiftningen och bortser samtidigt från de områden som skogs­bruket prioriterat främst. Norra Skogsägarna efterlyser vidare en analys av hur tillsynsansvaret mellan olika myndigheter kan effektiviseras. Det finns en stor samsyn inom skogsbruket att en förkortning av sexveckorsregeln vid anmälan av avverkning och
 
Läs mer
om Skogsstyrelsens regelförenklingar här.
   
   
skyddsdikning skulle ha ett mycket stort värde. Drygt 90 procent av alla avverkningar besöks aldrig i fält. Beslut tas istället med stöd av GIS teknik, digitala kartor och med stöd av skogsvårdskonsulenternas goda lokal kännedom. För okomplicerade ärenden borde det därför vara möjligt att ge klartecken till avverkning betydligt tidigare än sex veckor, medan ärenden som berör ett speciellt värde hanteras inom ramen för sexveckorsregeln.

Dagens system med sex veckors handläggningstid innebär att det viktigaste för en virkesköpare är att skicka in avverkningsanmälan så snabbt som möjligt till myndigheten. Först efter att anmälan skickats in görs en detaljerad traktplanering i fält där prioriterad hänsyn avgränsas. De traktdirektiv som skickas till entreprenören är således betydligt mer detaljerad än den hänsynsredovisning som skickas in till skogsstyrelsen för handläggning. Med ett system där okomplicerade ärenden snabbt kan handläggas skulle skogsbruket även kunna skicka in det bästa planeringsunderlaget och underlätta myndighetens handläggning. En kortare handläggningstid skulle innebära större flexibilitet och minskade flyttkostnader för skogsbruket. Ofta saknas bäriga trakter, vilket kan medföra att trakter med dålig bärighet måste avverkas före stadiga områden, med risk för stora markskador som följd.

Som motiv anger myndigheten bland annat att vi i ett internationellt perspektiv har relativt få regler i skogsbruket och att ytterligare regelförenklingar skulle ge negativa effekter på återväxt och miljön, samt att det skulle innebära större stress för den egna personalen. Detta är endast spekulationer från skogsstyrelsen och visar på att man har misslyckats med uppgiften att öka kunskapen internt om behovet av regelförenklingar i skogsbruket. Ifall inte Skogsstyrelsen själva har modet och kunskapen att föreslå och besluta om regelförenklingar i nivå med departementets mål, bör en extern utredare få i uppgift att utreda möjligheterna till regelförenklingar i skogen.

Jonas Eriksson
Näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna
Artikeln publicerades fredag den 01 juni 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste