Skogsvården måste öka

DEBATT. Regeringen måste göra något för att öka insatser som gallring, röjning och återplantering. Annars får vi en sämre tillväxt, och på sikt sämre konkurrenskraft. Det skriver Matilda Ernkrans (S) och Christina Karlsson (S) i miljö- och jordbruksutskottet i en debattartikel.

Christina Karlsson (S) skogspolitisk ansvarig
Skogsindustrin i Sverige är inne i ett mycket spännande skede. Skogen kan spela en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle och för att vända den negativa klimatutvecklingen om vi utnyttjar biobränsen från skogen på ett hållbart sätt.

Skogen ger oss möjligheter men det finns också ett ansvar. Skogsbruket i Sverige är fortfarande en bas för sysselsättning framför allt i regioner där andra jobb blir svårare och svårare att få. Vi har byggt vår välfärd på våra basnäringar och bland dem är kanske skogen den viktigaste. Den svenska skogen är en oerhört värdefull naturresurs, som vi måste förvalta hållbart och lämna vidare till kommande generationer.
Våra barn och barnbarn måste få fortsätta ta del av dess nyttigheter. Med den utgångspunkten ska skogen nyttjas och vårdas.

Vi ser möjligheter i framtiden. Att vi i Sverige kan gå från ett läge, där industriintressen och miljöintressen står emot varandra, till ett nytt läge där de kan sammanfalla. En ökande samsyn på miljö- och klimatfrågorna är en bra början. Att vi haft tuffa miljöregler har lett fram till mer miljö­anpassade och energieffektiva processer som är bra för alla.
Matilda Ernkrans (S) ordförande i miljö- och jordbruksutskottet


Skogsvårdslag­stiftningen har två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet. Det är mycket viktigt att vi tillsammans arbetar för att värna balansen mellan dessa två mål. Vi måste både lyckas med att göra vår skogsindustri konkurrenskraftig samtidigt som vi bevarar skyddsvärda skogar.
Det är en skör balans mellan denna ”samregim” mellan skogsbruk och naturvård och vi menar att den politik den borgerliga regeringen för äventyrar denna balans.

Förutom kraven om en särskild miljöhänsyn finns också behov av att sköta och vårda skogen. Många skogsägare uppfattar inte kraven i skogsvårdslagen som tillräckligt skarpa. Detta riskerar att återväxten blir mindre.
Vi menar att regeringen inte ser denna utveckling och att den måste göra något för att öka de skogsvårdande insatserna som gallring, röjning och återplantering. Annars får vi en sämre tillväxt, och på sikt sämre konkurrenskraft.

Det behövs också åtgärder som stimulerar till ett mer miljöanpassat skogsbruk, och statens resurser för att köpa in och bevara värdefull natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden måste öka.
Skogsstyrelsen har en viktig roll och det är viktigt att den får reella möjligheter att arbeta efter de skogspolitiska målen. Regeringens avveckling av skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är helt ideologiskt betingad i syfte att ge uppdrag åt nya, privata aktörer. Vi anser att det finns en viktig poäng i Skogsstyrelsens arbete som oberoende värderande tredje part mellan köpare och säljare av skog.

Vi vill att den svenska skogen ska vara en resurs för många generationer framöver och då krävs en skogspolitik med engagemang, men också mod att våga stå upp för ett hållbart brukande och bevarande av biologisk mångfald.


Christina Karlsson (S)
skogspolitisk ansvarig

Matilda Ernkrans (S)
ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Artikeln publicerades måndag den 20 februari 2012

Kommenterarer till artikeln

Mats skrev 2012-02-21 13:11:57:

Kompetensen borde vara högre om man ska kalla sig skogspolitiskt ansvarig eller vara ordförande i jordbruksutskottet, Röjning och gallring ökar inte tilväxten utan överför den till färre antal stammar.


Niklas skrev 2012-02-21 00:43:09:

Produktion och miljö jämlika mål i skogsbruket!?! Det märks då rakt inte i skogsägarens bokföring, ty där syns i princip bara inkomster från virkesaffärer och inte ett öre från miljö och natur - så vida det inte rör sig om konfiskationsersättningar! Först när hälften av skogsägarnas inkomster kommer från miljö och naturvård, så kan vi börja snacka om jämställda mål i skogsbruket. Vem ska då betala skogsägarna för denna miljö och naturvård? Jo självfallet den som beställer tjänsten, alltså staten/EU. Slopa pengar till nya reservat, biotopskydd etc. och förstärk istället upp kometprogrammet ordentligt, så kan vi kanske börja snacka om jämställda mål i skogsbruket. Ska vi sedan öka skogsproduktionen i Sverige för bioenergin, så kan politikerna få några handfasta tips på vad som snarast behöver ändras: 1 Släpp älgjakten fri, så att älgstammen kan hållas på en låg nivå. Det måste gå att få upp bra tall på tallmarker och lövskog på lämplig mark utan svindyra stängsel. 2 Skrota tillståndsplikt och förbud mot markavvattning. Dikning måste föregå alla andra skötselåtgärder på marker som är i behov av nydikning och dikesrensning. 3 Tillåt generellt dikning och gödsling på impediment. 4 Sluta konfiskera skogsmark i naturvårdens och friluftslivets namn. 5 Slopa anmälningsplikt vid avverkningar.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste