LEDARE: Det nya Vänsterpartiet

Det främsta målet med det nya Vänsterpartiet är att göra det till riksdagens grönaste, skönaste och miljövänligaste parti enligt deras nya partiordförande Jonas Sjöstedt. Driver man ett privat företag vars intäktsbas är att avverka skog finns anledning till oro.

Vi skogsägare är ju både kapitalister och miljöförstörare och kommer således drabbas av den nya ordningen där rött vill vara grönare än de gröna. Granskar man de förslag till riksdags­beslut som Sjöstedt med flera lagt är det en hel del förslag som direkt påverkar dig som skogsägare, värt att nämna är dessa:

Mer skydd. Sjöstedt tycker att större arealer behöver skyddas från sina ägares framfart till förmån för natur- och rekreationsvärden. Miljömålsrådets förslag att skydda mellan 9 och 16 procent av all produktiv skogsmark är enligt honom för lågt. Vad är lagom? Räcker en fjärdedel av all produktiv skogsmarks­areal? Visserligen räknar Sjöstedt med att höja anslagen till skogsskydd, men frågan är om det ger ett grönare och skönare land att leva i när den slutavverkningsmogna skogen genomgående har avverkningsförbud?

Mer övervakning. Vi kommer att röra oss mot fler kontroller, mer övervakning och större misstänksamhet. Vänstern vill att den skog, de fem procenten, som vi frivilligt och gratis avsatt till naturvård ska kvalitets­kontrolleras av Skogsstyrelsen så att det verkligen är de naturvärdefulla skogarna som avsätts. Om så är fallet ska skogen beläggas med ett 50-årigt naturvårdsavtal utan kompensation. Förutom detta ska all ”naturskog” utöver dessa fem procent förvärvas av staten för att säkerställa att inga gammelskogar med höga naturvärden försvinner. Generellt sett har regelkrånglet minskat, men Sjöstedts politik vill något helt annat.

Avgift för avverkning. Det kommer kosta en hel del. Men lugn, lösningen finns nära. Man slår till med en naturvårdsavgift för avverkning av skog. Avgiften kopplas till virkes­uttaget. På detta listiga sätt blir den miljö­belastning på naturmiljön som skogsbruk enligt vänstern utgör proportionell mot den årliga avverkningen. Intäkterna från naturvårdsavgiften öronmärks till skogsskydd, markinlösen och intrångsersättningar. I det långa loppet är det markägaren som betalar till sig själv för den ersättning han får för ett biotopskydd.

MKB. Eftersom Vänsterpartiet uttryckt att skogsbruket är en av de mest miljöskadliga verksamheterna i landet ska naturligtvis avverkning av skog precis som all annan miljöfarlig verksamhet hanteras under miljö­balken. Det blir till att börja göra miljö­konsekvensbeskrivningar och miljöprövningar när du ska avverka.

Grot. Biobränslesektorn kan lägga ner. Att ta ut kvistar och bryta stubbar utarmar och ur­lakar marken samt ger skador på växtlighet och fornminnen. Det är inte okej. Uttag bör därför klassas som tillståndspliktigt intensivskogsbruk och miljöprövas. Biobränslet ska enligt Sjöstedt istället konkurrera med övriga sortiment och då har vi ett definitivt lönsamhetsproblem.

Statens egendom. All statligt ägd skog vill vänstern samla i ett bolag, vilket ska ha en hållbar användning av skogens resurser som främsta mål, inte hög avkastning. Precis som för privata skogsägare gör avkastnings­problematiken det svårt att avstå från produktiva skogar till andra intressen, därav deras nya mål.

Nyckelbiotoper. För att bana väg mot en grönare och skönare politisk modell enligt ovan vill Vänsterpartiet göra en nationell nyckelbiotopsinventering. Denna kommer sedan att ligga till grund för den nya skogspolitiken.

Om jag summerar Sjöstedts politik, och lägger till att han kan öka antalet anhängare, har vi ett läge där regelkrångel, inskränkningar i ägandet och brukandet gör det så pass oattraktivt att vara skogsägare att skogen helt enkelt riskerar att få stå kvar.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster­partiet har alla nya partiledare. Med ett Miljöparti och Vänsterparti som tillsammans nästan är lika stora som Socialdemokraterna är det tydligt vilka som har medvind. En försvagad socialdemokrati behöver stöd av de andra två. Ett lyft för vänstern kan sänka skogsbruket.

Rickard Axdorff
Skogsaktuellt

Artikeln publicerades onsdag den 15 februari 2012

Kommenterarer till artikeln

Småskogsägare och naturvårdare skrev 2012-11-02 18:00:19:

Jag skrev inlägget nedan, men med styckesindelning, något som kommentarsmotorn tog bort. Hoppas inlägget går att läsa i alla fall.


Småskogsägare och naturvårdare skrev 2012-11-02 16:03:13:

Jag skrev inlägget nedan, men med styckesindelning, något som kommentarsmotorn tog bort. Hoppas inlägget går att läsa i alla fall.


Småskogsägare och naturvårdare skrev 2012-11-02 15:59:37:

"Avgift för avverkning. Det kommer kosta en hel del. Men lugn, lösningen finns nära. Man slår till med en naturvårdsavgift för avverkning av skog. Avgiften kopplas till virkes uttaget. På detta listiga sätt blir den miljö belastning på naturmiljön som skogsbruk enligt vänstern utgör proportionell mot den årliga avverkningen. Intäkterna från naturvårdsavgiften öronmärks till skogsskydd, markinlösen och intrångsersättningar. I det långa loppet är det markägaren som betalar till sig själv för den ersättning han får för ett biotopskydd." Intressant att Skogsaktuellt tar upp denna idé. Men varför är deras ledarskribent så kritisk. Har han verkligen tänkt igenom detta? Det är faktiskt så att det finns markägare som nog tycker detta är ganska rimligt och rättvist. Det innebär nämligen att hela skogsbruket betalar för ersättningen till de privata markägare som kanske har mer skyddsvärd skog på sin fastighet än sina grannar, som kanske bara har plantager, ungskogar och hårt skötta äldre skogar. Det handlar om rättvis ansvarsfördelning. Jag hade ett intressant samtal för en tid sedan med en markägare som var arg över att han skulle behöva undanta en stor del av sin skog därför att han inte hade förstört dess värden genom kalavverkning, medan hans grannar som körde hårt i sina skogar, inte fick några förfrågningar från Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Han menade att det inte var skogsskyddet i sig han blev arg över, utan att det var orättvist att de som sköter sig bra får stå för en större del av naturvårdsinsatserna, medan de som skiter i naturvård, eller inte har skyddsvärd skog på sin fastighet, inte behöver bidra mer än den lågt satt hänsynsnivån i skogsvårdslagen. Skogsstyrelsen sa till honom att han har nyckelbiotoper med hög kvalitet, men att de inte har några pengar att ersätta honom. Markägaren föreslog att man borde dela upp ansvaret på hela skogsbruket, förslagsvis genom en naturvårdsavgift som gör att han kan få betalt för den del av sina avsättningar som går utanför rimlig frivillig grundhänsyn. Denna känsla delas nog av många små markägare. Så varför är Skogsaktuellt emot högre anslag och rättvis ansvarsfördelning? Det finns också andra sätt att se på frågan. Det finns hundratusentals markägare, många av dessa kanske hellre avstår från att avverka och hellre vill ha sina skogar som rekreationsområden, eller bevarade av miljöskäl. Dessa tycker nog att det vore bra om pappersmassaverken fick konkurrens om försäljning av skogen med en stat som kan betala för det skogsskydd som ligger över vad de kanske känner är en rimlig frivillig nivå, eller? Rickard Axdorff tycker det är en konstig princip med skatt. Det vill säga vi betalar gemensamt för sjukvård, oavsett om vi vet eller inte om vi kommer bli sjuka. Att de som exploaterar skogen genom avverkningar som påverkar allmänintressen som biologisk mångfald, klimat och vattenkvalitet, bör betala extra, är det verkligen så långsökt? Vidare är det mycket märkligt hur en självutnämnd företrädare för skogsbruket som Axdorff tycker att politiker som försöker realisera Sveriges miljömål och internationella åtaganden, är ett hot mot skogsbruket. Det låter nästan som att: ”hur kan någon vara så fräck att de, utan Skogsindustriernas godkännande tillåter sig att kräva att skogsbruket ska ta fullgod hänsyn till andra värden än pappers- och virkesindustrins?”. Som om det inte skulle fungera att driva ett lönsamt skogsbruk på 80 procent av skogsmarken. Som om det är synd om de stakars "skogsägarkollektivet", där till exempel jag ingår, för att politiker, ledande forskare och en samlad miljörörelse bedömer att 80 procent av Sveriges totala produktiva skogsareal fortsatt kan brukas, men att 20 procent bör skyddas. Vilken annan näring än pappers- och sågverksnäringen skulle kunna göra anspråk på 100 procent av hela landskap och tycka att alla inskränkningar i den bilden, är avkall som kan räknas i kronor och ören. Har herr Axdorff funderat på att det finns andra arter i skogen, att det finns andra näringar som turism, bär och svampplockning, fiske och renskötsel med flera, som också bidrar till Sveriges ekonomi och som inte gynnas av alla skogsnäringens skötselmetoder eller "misstag" som körskador, läckage av tungmetaller till skogens vatten, eller av kalhyggen, täta plantager och uniforma ungskogar? Frivilliga avsättningar: Tycker ni inte att det är helt självklart att om skogsbrukets frivilliga avsättningar ska ingår i statlig statistik och vara en del av miljömålet för skogen, så måste det finnas: 1. Bevis för att de finns och vad de innehåller (Kartor, avgränsningar och inventeringar). 2. Avtal som styrker att de faktiskt kommer finnas kvar i framtiden, annars har de ju inte så stor mening. Hur skulle Skogsaktuellts skribent själv ställa sig om han fick ett löfte om att "en bock" var satt som trädgårdmästare i hans "trädgård" och att denna bock lovade att "trädgården" skulle tas om hand så att alla värden kvarstod eller till och med ökade, men vägrade att sedan visa upp bevis som belägger var och att detta sker, inte heller några bevis för att dessa värden kommer finnas kvar och utvecklas. Inte så bra deal, eller hur!


Jordmån skrev 2012-11-02 15:02:43:

Det är ett flertal bra förslag som Vänstern kommer med!


Håkan T skrev 2012-02-18 16:11:33:

Underbart perspektiv! Nu har vi ännu en grupp som tydligt ställt sig på betraktarnas sida utan någon som helst förståelse för brukarnas perspektiv. Och inte heller för att vi alla svenskar får en väldigt stor andel av pengarna till vår välfärd från just från dom intäkter som vårt skogsbruk ger. Lite mer av vänsterns soppa så svälter vi snart gemensamt i eller strax utanför en helt orörd natur där vargarna ylar ensamma.


Lars Erik skrev 2012-02-15 23:11:01:

Visste intd detta om Vänstern men är det sant så ser framtiden ljus ut för naturvården i Sverige.


newsman skrev 2012-02-15 23:03:39:

Vilket bs ! Sedan borgarjonen tog över har all kontroll ökat på vad vi gör och säger. Så skippa skitsnacket tack


Skogsbrukare skrev 2012-02-15 20:51:45:

Vad ska man skriva... Man blir skrämd av vänsterpartiet ((f.d) kommunisterna!). De har som vanligt en helt bristande verklighetsförankring!


Niklas skrev 2012-02-15 16:44:41:

Det blir nog annat ljud i skällan hos dessa flummiga vänsterpartister, när de märker vilken stor betydelse skogsbruket har för sysselsättningen. F.ö. så är det en stor skillnad på partiprogram och verklighet. Sossarna har ju sedan länge inskrivet i sitt partiprogram att monarkin ska avskaffas. Likväl har vi den kvar trots alla år men sossarna vid rodret...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste