Regeringen ska se över dieselskatten

Trots att all diesel inom EU numera är svavelfri har Sverige en lägre skatt på miljöklass1-dieseln.  Skatteutskottet vill därför att regeringen ser över möjligheten att minska skatteskillnaden mellan europadiesel och MK1. I dag är skatteskillnaden 40 öre per liter. 

I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt. Nästan all diesel som säljs i Sverige är MK1, miljöklass 1. Europadiesel uppfyller bara miljökraven i miljöklass 3, vilket beror på att europadieselns partikelutsläpp kan påverka miljö och hälsa. Genom en ökad användning av partikelfilter i dieseldrivna fordon kan utsläppen av dessa partiklar minska.

Skatteskillnaden mellan diesel i miljöklass 1 och i miljöklass 3 minskades redan 2008. Då höjdes skatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre. Men utskottet anser att det nu kan vara aktuellt att se över om skillnaden i skatt bör minska ytterligare. Europadieseln har blivit renare och dess partikelutsläpp begränsas allt mer genom användning av partikelfilter. Utskottet föreslår därför att riksdagen ber regeringen att undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.

Bakom förslaget
står utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Utskottsledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte ändra på skatteskillnaden eftersom det kan medföra att partikelutsläppen ökar. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 17 februari 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera