Skogsstyrelsen föreslår ändrade vattenregler

Skogens Vatten blir ett nytt programområde i landsbygdsprogrammet och skogsbruksplanerna ska genomsyras av ett "blått tänk". Det är några av förslagen som Skogsstyrelsen för fram i sina nya regler kring vattenförvaltning som nu överlämnats till regeringen.

Foto: Sxc.hu

Sedan EG:s ramdirektiv för vatten infördes har skogssektorn fått ett nytt arbetssätt när det gäller förvaltning av vatten. Målet är att alla vatten ska ha en god eller hög ekologisk och god kemisk status senast den 22 december 2015.

Några av förslagen innebär:
► Satsa på en utbildningskampanj de kommande åren där man ska fokusera på skyddszoner och förebyggande av körskador.
►Marknadsför Nokås (stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) för att stimulera markägare att åtgärda vandringshindrande vägtrummor i skogsbilvägnätet. Också marknadsföra möjligheterna att söka medel inom landsbygdsprogrammet Skogens Mångfald som har koppling till vattenmiljöer. Utveckla också ett nytt förslag för Skogens Vatten som egen åtgärd inom landsbygdsprogrammet för nästa programperiod.
►Se över möjligheterna att sluta naturvårdsavtal vid värdefulla vattenmiljöer.
►För in ett "blått tänk" eller vattenperspektiv i skogsbruksplanerna.
►Stärk kunskapen om skogsbruksåtgärdernas påverkan på vattnet.
►Förbättra Skogsstyrelsens inventeringar inom vattenområdet.

Några tänkbara konsekvenser som lyfts fram är kostnaden för att åtgärda vandringshinder genom vägtrummor i skogsbilvägnätsystemet. Denna uppskattas kosta hundratals miljoner kronor. Trädbevuxna skyddszoner som kan bidra till att minska näringsläckaget vid föryngringsavverkning behöver göras bredare än enligt skogsvårdslagen för att uppnå rätt effekt. Den årliga merkostnaden för skogsbruket för att lämna skyddszoner beräknades till 14 miljoner kronor i dagens penningvärde (1 miljon kronor i norra Sverige och 13 miljoner kronor i södra Sverige). Den totala merkostnaden beräknades till 77 miljoner kronor i norra Sverige och 987 miljoner kronor i södra Sverige.

Men det är inte bara skogsnäringen som drabbas av kostnaderna. Statens inkomster minskar på grund av skattebortfall till följd av uteblivna avverkningar och eventuella ersättningar till markägare. Andra kostnader är utbildningsinsatser av egen personal och utåtriktade informationskampanjer och att det kommer krävas mer resurser till Skogsstyrelsen för att jobba med vattenfrågor.
Effekterna på utbudet av virke och bioenergi uppskattas bli tämligen små.

Klicka här för att ladda ned "Vattenförvaltning i skogen" som en pdf.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 31 mars 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste