Gamla försyndelser blir markägarens ansvar

Vid allt fler gamla sågverk runt om i landet planeras nu saneringen av den förorenade marken och på några håll kommer kontrollerna vid befintliga sågverk att skärpas. I vissa fall blir det markägaren som i slutänden får stå för notan för saneringen - även om denne inte hade något med föroreningarna att göra.

Jessica Nordin, miljötekniker på Sveaskog ansvarade för saneringen.

Ett sådant område är den förorenade marken vid det gamla sågverket vid sjön Lien i Riddarhyttan i Västmanlands län som nyligen sanerats. Länsstyrelsen klassade platsen som ett av de mest förorenade områdena i Västmanlands län. Företaget som drev sågverket gick i konkurs på 1970-talet och eftersom det idag inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare fick fastighetsägarna i det här fallet delvis ansvar för att sanera området från gifter.

I marken fanns såväl tungmetaller och arsenik som dioxiner. Föroreningarna härstammade från virkesimpregneringsmedel.
– Det är alltid tråkigt att som markägare behöva stå till svars för något som man inte bidragit till, säger Jessica Nordin, miljötekniker på Sveaskog som ansvarat för projektet.

Större delen av det förorenade området saneras av Skinnskattebergs kommun med statliga medel från Naturvårdsverket. Sveaskogs uppgift var att sanera den dioxinförorenade spåndeponi som låg på företagets mark och som riskerade att rasa ut i sjön. De förorenade spånmassorna blev efter avvattning fjärrvärme i Eons förbränningsanläggning i Norrköping.

– Det som var positivt var att materialet gick att använda till fjärrvärme. Det har gjort oss som skogsbolag delaktiga på ett konkret sätt, eftersom vi kan det här materialet och har de rätta kontakterna, säger hon.
Arbetet med saneringen avslutades i höstas.
– Ur ett markägarperspektiv är det viktigt att minimera kostnaderna och hitta en entreprenör som man känner förtroende för, så att man kan vara delaktig på ett konkret sätt under processen, råder Jessica Nordin.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se


FRÅGOR OCH SVAR OM MARKSANERING
Det händer att markägaren får ansvar för att sanera förorenad mark, även om han eller hon inte var ansvarig för verksamheten.

►Varifrån kommer föroreningarna?
Gruvor, garverier, sågverk och pappers- och massaindustrier är några industrier som släppt ut miljöskadliga ämnen under åren.

►Vem ansvarar för föroreningarna?
1969 började miljöskyddslagen att gälla. Den som bedrev verksamhet efter 1969 som ledde till bestående skador är ansvarig för att avhjälpa dessa, medan lagen inte ställer några krav mot den som slutade före 1969.

►När blir markägaren ansvarig?
Om det inte finns någon verksamhetsutövare kvar kan ansvaret bli fastighetsägarens. Detta om fastigheten förvärvats efter 31 december 1998 när miljöbalken trädde i kraft, och köparen kände till eller borde ha känt till att den var förorenad.

►Vad innebär förvaringsfall?
Har du som fastighetsägare ett ansvar för en deponi eller en förvaring av något miljöfarligt betraktas du som verksamhetsutövare även om du inte hade något att göra med att gifterna hamnade där. Det kan handla om deponier, slagghögar eller dunkar med kemikalier. Då kan det bli ditt ansvar att göra förebyggande åtgärder så att föroreningar inte sprids från platsen. I praxis finns det inte något fall där förorenad mark har betraktats som förvaring

►Vad händer om det inte finns någon ansvarig?
Där det inte går att finna någon ansvarig, kan staten bidra med pengar så att till exempel kommunerna kan utföra efterbehandlingarna. I dagsläget saneras 8-10 nationellt prioriterade områden om året med statliga bidrag.

►Vad ska man tänka på när man köper fastighet?
Se upp så att du inte köper på dig ett ansvar för sanering. Titta igenom allt som rör fastigheten, även det som gäller miljön. Ring kommunen eller länsstyrelsen och se om marken inventerats med avseende på förorenad mark. Gå också igenom gamla arkiv för att se om det kan finnas en risk för att marken är förorenad.

►Vad ska man göra om man äger förorenad mark?
Enligt miljöbalken är man skyldig att kontakta den lokala miljömyndigheten.

►Hur mycket förorenad mark finns det?
Mängder. Enligt Naturvårdsverket, finns det 80 000 områden i Sverige som kan vara förorenade, men alla är inte bekräftade. Man bedömer att ungefär 1400-1500 områden finns i den högsta riskklassen och bör saneras. Hur mycket skogsmark som berörs är oklart.

►Var kan jag läsa mer?
Just nu arbetar Naturvårdsverket med en rapport som preliminärt kommer att heta Ansvaret för utredningar och efterbehandling av förorenade områden - Miljöbalkens regler och rättslig praxis. På Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se, finns rapporten Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten och broschyren Reparation pågår - om sanering av förorenad miljö att ladda ned gratis. Miljöbalkens 10 kapitel behandlar förorenad mark.Artikeln publicerades måndag den 01 februari 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera