Viktigt ta hänsyn till kvicksilverläckage

Trots att de svenska utsläppen av kvicksilver minskat, fortsätter ändå de totala halterna i marken att öka. Och skogsbruket svarar för cirka 25 procent av kvicksilvret i svensk fisk. Därför finns det all anledning att göra vad man kan för att minska läckaget i samband med avverkningar, skriver Skogsstyrelsens tidning Skogseko i sitt senaste nummer.

Det har tidigare funnits delade meningar om skogsbruk påverkar utlakningen av det kvicksilver som finns lagrat i marken, och som i förlängningen återfinns i insjöfisk. Men nu är samstämmigheten stor om att det verkligen förhåller sig så. Flera studier om kvicksilverläckage från skogsmark som gjorts i ett antal olika länder, däribland Sverige och Kanada, pekar i samma riktning.

Lågtrycksbanor påverkar
Men att Sverige – och Norge – har förvånansvärt höga halter beror till viss del på en faktor som är svår att påverka, skriver Skogseko. ”Boven i dramat” är lågtrycksbanorna. Deras färdväg över Skandinavien gör att nedfallet av föroreningar blir större i Sverige och Norge, medan Finland klarar sig bättre i det sammanhanget.
Barrskogarna fungerar också som stora luftfilter och suger åt sig föroreningarna som fastnar på trädens barr. Dessa faller eller följer med regnet ner på marken, vilket gör att markområden med barrskog blir mer förorenade.

Undvik körskador
Beräkningar som gjorts av bland annat Kevin Bishop vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att marken kan läcka minst dubbelt så mycket kvicksilver och metylkvicksilver efter en avverkning jämfört med hur det var innan.
För att försöka minska läckaget så långt det är möjligt bör man därför tänka på följande i samband med en avverkning:
► Avverka om möjligt när risken för markskador är liten, alltså när marken är frusen eller torr.
► Undvik att avverka alltför blöta områden.
► Var särskilt rädd om marken vid sjöar och vattendrag.
► Undvik alltid körskador. Använd hjälpmedel som broar, mattor och band, eller gör stabila basvägar.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 07 oktober 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera