Vattenmyndigheten: Vattnet är sämre än vi tror

De flesta vattendrag når inte upp till god status enligt den klassning som gjorts av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Den kartläggning som gjorts av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, som omfattar hela eller delar av Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län, visar att 850 av 1120 ytvatten i distriktet har en ekologisk status som klassats som sämre än god och att 184 av 1120 ytvatten har en kemisk status som klassats som sämre än god. 116 ytvatten bedöms ha problem med försurning. Mest påtagligt är det i skogsbygder i Bergslagsområdet och delar av Södermanland. Skogsbruket är en av flera orsaker, eftersom skörd av biomassa gör att basiska ämnen, som motverkar försurning, förs bort.

Inga dramatiska förändringar

Många vatten riskerar alltså att inte nå EU-målen om god kemisk och ekologisk status till år 2015. Däremot bedömer de att det är möjligt att på längre sikt uppnå god status i de flesta av distriktets vatten. Men då krävs ett stort antal åtgärder, bland annat att anlägga obligatoriska kantzoner och undvika körskador vid avverkning och skötsel.
Lennart Sorby, vattenvårdsdirektör på vattenmyndigheten i Västerås tror inte att vattendirektivet kommer att innebära några dramatiska förändringar för skogsbruket.
– Det handlar om att anpassa skogsbruket genom att behållade kantzoner som finns kring sjöar och vattendrag idag och använda de hjälpmedel som finns för att inte köra sönder marken, säger han.

Överraskas av att vattnet är så dåligt

LRF skriver i sitt remissvar att de är överraskade av att så många vatten i Norra Östersjön klassas som ”icke godkända” och att det ger intrycket av att vi har bland de sämsta vattenkvaliteterna i EU, ett smutsigt vatten med stora behov av förbättringar.
Vi hör ofta att vi har ett bra vatten internationellt sett, stämmer inte det?
– Till hälften, säger Lennart Sorby. Hälften av vattendragen är inte goda. Det är en vanlig tro att vi har bättre vatten än vi har i Sverige.

FAKTA Vattendirektivet

►Vattendirektivet föreslår en ram för EU:s vattenpolitiska samarbete.
►Syftet är att alla vatten ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status till år 2015.
►Direktivet omfattar allt yt- och grundvatten i Sverige.
►Sverige har indelats i fem vattendistrikt med varsin vattenmyndighet. 
►Länderna ska utgå från avrinningsområden för att åtgärda brister i vattenkvalitet.
►Vattenmyndigheternas förslag har varit ute på samråd under sex månader och alla som velat har kunnat lämnas synpunkter. Samrådet avslutades vid förra månadsskiftet augusti-september. Senast den 22 december 2009 ska styrdokumenten beslutas av vattenmyndigheterna.


Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 22 september 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste