Örjan Åby visar en av fyra odlingstäppor på fastigheten som troligtvis brukades av svedjefinnar. I bakgrunden syns tre kulturstubbar som kapats på 1,3 meters höjd. Stubbarna signalerar till skogsentreprenörerna att här finns en kulturlämning som de måste ta hänsyn till vid nästa avverkning. Foto: Teresia Borgman

 

Naturvårdsintresserade Örjan Åby valde att certifiera sin skog enligt FSC (Forest Stewardship Council). Han var bland de första att ansluta sig till Sveaskogs gruppcertifikat.
– FSC är den enda certifieringen som är riktigt etablerad i världen och som fått ett riktigt erkännande, säger han, som motivering till varför han valde just FSC.
Han anser att FSC har den mest väl underbyggda standarden när det gäller ekologi, ekonomi och inte minst socialt ansvar när det gäller skogsbruk.
– Man får verkligen bjuda till, säger han.
Och att bjuda till när det gäller naturvården verkar inte vara något som Örjan Åby ryggar för. Så länge han kan minnas har han haft uppfattningen att skogen har andra värden än de rent ekonomiska.
– Redan när jag var 14 år så fick jag min pappa att spara ett stycke mark på fyra hektar med motiveringen att det var ett helt orört, urskogsartat område som också var en bra svampmark, säger han.
– Den marken håller idag över 500 skogskubikmeter per hektar, säger han.
Idag har staten bildat ett biotopskyddsområde där.

Stark efterfrågan
Men det är inte bara miljövården som suktar efter Örjan Åbys skog, utan även industrin.
– Efterfrågan på FSC-certifierat virke har ökat starkt, säger han.
Sedan ett år tillbaka satsar Sveaskog extra mycket på FSC-certifiering, bland annat genom att marknadsföra skogsägarnas möjlighet att certifiera sitt skogsbruk. Samtidigt har Sveaskog höjt ersättningen för det FSC-certifierade virket. Och det har gett resultat. Antalet skogsbrukare som anslutit sig till gruppcertifieringen har ökat snabbt, från 18 till 77 stycken, i hela landet.

Delar på kostnaden
Gruppcertifikatet innebär att en paraplyorganisation står för certifikatet och att flera markägare delar på kostnaden.
Även flera andra organisationer och skogsbolag som Sydved, Holmen Skog, SCA Skog och snart även Södra erbjuder möjligheter att gruppcertifiera sig under deras paraply. Inom kort planerar också FSC att göra det enklare för mindre skogsägare, och med det menas skogsägare med mindre än 1000 hektar, att ansluta sig direkt via dem för att få ett eget certifikat.

Ömsesidigt utbyte
FSC:s egna revisorer kommer ut ungefär vartannat år och gör en revision på Örjan Åbys fastighet.
– Det är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, där man får visa vad man gjort och de ger råd kring vad man kan förbättra.
Han anser inte att han har haft några svårigheter i samband med revisionerna, tvärtom. Och för honom har det faktum att han certifierat sin skog inte heller inneburit några större förändringar i det egna skogsbruket.
– För de som är nya är det alltid värdefullt att få en revision och få ett bollplank för vad man kan och bör göra, inte minst i praktiken, säger han.

Får 25 kronor extra
Varje år betalar Örjan Åby en avgift om 2 500 kronor för medlemskapet i FSC. I retur får han 25 kronor extra per kubikmeter avverkat virke, oavsett om det är massaved eller timmer.
– Men jag är fri att sälja till vem som helst även om jag är ansluten till Sveaskogs FSC-paraply. Så de har inte monopol på virket, betonar Örjan Åby.
Och han råder andra skogsägare som är intresserade av ekologiska, kulturella och sociala frågor i skogsbruket att också certifiera sig.
– Det ska de verkligen göra, säger han.
– Och nu finns det ju en ersättning också som gör det rimligt, tillägger han.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Frågor och svar om skogscertifieringar

I Sverige finns idag två olika möjligheter att miljöcertifiera skogsbruket, FSC och PEFC.

► Vad är FSC?
FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell oberoende medlemsorganisation för certifiering av
skogsbruk och skogsprodukter med hänsyn till miljö, socialt ansvar och ekonomi.

Hur stora arealer är FSC-certifierade?
Hälften av Sveriges skogsmark är FSC-certifierad. Det motsvarar 10 miljoner hektar. Globalt är 100 miljoner hektar skogsmark certifierad enligt FSC.

Vad innebär FSC?
Den största skillnaden från ”vanligt” skogsbruk är att du måste lämna mer hänsyn på hyggena. Istället för de tre träd som lagen kräver måste du exempelvis lämna tio träd och tre högstubbar.
Du måste ha en FSC-anpassad skogsbruksplan där minst fem procent av den produktiva skogsmarken avsätts och sköts med naturvårdsinriktning. Du måste också främja lövet på minst fem procent av den produktiva skogsmarken.
Mångbruk ska prägla skogens nyttjande. Skogsägaren erkänner samernas rätt till bete för sina renar. Hänsyn tas till fornlämningar och kulturmärken.
Hur FSC-certifierar jag min skog?
Du kan certifiera din skog genom ett gruppcertifikat hos en paraplyorganisation eller genom ett eget certifikat. Det senare kan i dagsläget vara både krångligt att sätta sig in i och allt för dyrt för en mindre markägare. Enligt Sveaskogs modell med gruppcertifiering tar det normalt ungefär en halv dag att bli certifierad efter att du pratat med din virkesköpare. Du går igenom en checklista tillsammans med virkesköparen och gör en handlingsplan som du har fem år på dig att uppfylla.
Andra paraplyorganisationer som erbjuder gruppcertifikat hittar du på FSC:s hemsida www.fsc.se.

Hur mycket kostar det?
Mellan 1500 kronor och 5000 kronor per år beroende på areal. (Exemplet avser certifiering genom Sveaskogs gruppcertifikat)
I gengäld betalar virkesköpare en extra premie för ditt virke vid försäljning. I Sveaskogs fall 25 kronor per skogskubikmeter.


Vad är PEFC?
PEFC, (Programme for the En­dor­se­ment of Forest Certi­fication schemes) är en global paraplyorganisation för erkännande av nationella skogsstandarder. Svensk PEFC-standard tar sin utgångspunkt främst i det privata familjeskogsbrukets förutsättningar då regelverket läggs fast.

Hur stora arealer är PEFC-certifierade?
I Sverige har 7,9 miljoner hektar skogsmark certifierats enligt PEFC.

Vad innebär PEFC?
Skogsägaren ska följa en standard för skogsbruk, sociala frågor och miljö. Naturvårdsåtgärder i skogsbruket ska dokumenteras, och man ska särskilt avtala om de svenska PEFC-kraven avverkning. Man ska även kontrollera att skogsentreprenörer som anlitas har entreprenörscertifiering. För fastighetsinnehav över 20 hektar produktiv skogsmark ska en grön skogsbruksplan tas fram inom fem år. Av planen ska avsättning av fem procent av den produktiva skogsmarksarealen framgå.

Hur PEFC-certifierar jag min skog?
En direktcertifiering av mindre skogsfastigheter är en relativt kostsam affär och därför har möjligheten till gruppcertifiering skapats för mindre skogsägare.

Vad kostar PEFC-certifiering?
Gruppcertifierade skogsägare betalar en låg engångskostnad. Till det kommer även kostnaden för grön skogsbruksplan samt för avsättningen av fem procent av den produktiva skogsmarksarealen.
I gengäld betalar virkesköpare en extra premie för ditt virke vid försäljning.


Fakta/Örjan Åby
Bor: Södra Bergsgården, Kopparberg.
Produktiv skogsmark: 550 hektar, som ägs tillsammans med brodern Lars Åby som är fotograf.
Arbetar: Heltid med den egna skogen. Främst skogsvård, men även all avverkningsplanering, skötsel av viktiga biotoper och en del avverkning av fröträd och vindfällen.
Skogsbruket: Större föryngringsavverkningar och gallringar görs maskinellt. Största delen säljs som leveransrotförsäljning till Sveaskog.
Certifiering: FSC-certifierad sedan 2001 genom Sveaskogs paraplycertifikat.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste