Ingen övre gräns för ersättning

De aktörer Jordbruksaktuellt kontaktat som tillhandahåller skogsförsäkringar för den svenska marknaden har ett liknande produktutbud. Skogsbrandförsäkringar omfattar inte stormskadad skog. En fullständig skogsförsäkring krävs för att den stormskadade arealen ska omfattas. De fullständiga skogsförsäkringarna har ingen övre gräns för hur stor skogsareal det kan utgå ersättning för. Inte heller har de någon övre gräns för hur stora skadeersättningar som kan betalas ut. De begränsningar som finns handlar om hur stor areal som måste vara stormskadad för att ersättning skall utgå.

Underförsäkringsprincipen

Om inte hela den stormdrabbade skogsarealen är försäkrad, på grund av att försäkringstagaren uppgivit en för liten areal, kan försäkringsbolagen tillämpa en underförsäkringsprincip. Om underförsäkringsprincipen tillämpas kan den innebära att ersättningen skrivs ner med så stor andel av arealen som är underförsäkrad. Det är relativt ovanligt med underförsäkrade skogsfastigheter. Desto vanligare är det att skogsägare helt saknar försäkring

Variabler för ersättning

Ersättning gäller endast träd som skadats. Ersättning utgår inte för minskat rotvärde på de skadade träden på grund av sjunkande leveranspriser. Några variabler som försäkringsbolagen tar hänsyn till när ersättningen skall räknas fram är fördyrade avverkningskostnader (det finns dock gränser för vad som anses vara rimligt beträffande fördyrade avverkningskostnader), för tidig avverkning (skogsägaren tvingas avverka innan avsedd avverkningstidpunkt) och tekniska skador (brott och sprickbildning som leder till sämre timmerutbyte). 


Länsförsäkringar har två olika skogsförsäkringar; en brandförsäkring som inte omfattar stormskadad skog och en paketförsäkring som omfattar stormskadad skog. Det finns inget tak för hur mycket ersättning som kan betalas ut till den som tecknat en paketförsäkring och vars skog blivit stormskadad. Det finns en nedre gräns som innebär att minst ett hektar skogsmark måste vara drabbad av stormskador för att ersättning skall utgå. Det finns ingen övre gräns för hur stor skogsareal som är berättigad till ersättning på grund av stormskador för den som tecknat en paketförsäkring.

- Den första åtgärd en drabbad ska göra är att anmäla skadan till sitt länsbolag. Det är mycket svårt att komma fram på telefon så det kan vara väl investerad tid att undersöka om det går att lämna skadeanmälan via Internet, säger Anders Blomqvist på LFAB. När anmälan är gjord kommer en rapportblankett på posten. Representanter från skogsvårdsstyrelsen och skogsägarföreningarna hjälper i vissa fall till med att fylla i blanketten som sedan utgör underlag för bedömning av skadeersättning.


- Av de drygt sjuttio sockenbolag som finns i landet är det runt tio stycken som säljer Länsförsäkringars skogsförsäkringar. Dessa regleras av Länsförsäkringar och fungerar på precis samma sätt som om de tecknats hos Länsförsäkringar, säger Kurt Eriksson, Sockenbolaget i Stöde.

Kring sextio sockenbolag erbjuder två skogsförsäkringar; en skogsbrandförsäkring som inte omfattar stormskadad skog och en fullständig skogsförsäkring som omfattar stormskadad skog. Den fullständiga skogsförsäkringen har inga övre begränsningar beträffande ersättning som kan betalas ut eller areal som täcks av försäkringen.

- Den vars skog drabbats av stormskada ska ringa och anmäla skadan till respektive sockenbolag. Därefter skickas en blankett för skadeanmälan som ska fyllas i och skickas in. Skogsvårdsstyrelsen hjälper sedan till att göra en besiktningsrapport som ligger till grund för värderingen av skadan. Därefter utförs regleringen, berättar Bibi Sandberg, vd på Sockenbolagen.

- Ett sätt att slippa långa telefonköer är att skicka in en skadeanmälan via e-post. Men det fungerar inte till alla sockenbolagskontor eftersom stormen gjorde att några av dem blivit utan ström, säger Bibi Sandberg.


If Skadeförsäkring har tre olika försäkringar för skog; en skogsbrandförsäkring som inte omfattar stormskadad skog, en Skogsförsäkring samt en Skogsförsäkring för mindre skogsbruk som båda omfattar stormskadad skog. Som mindre skogsbruk räknas skogsbruk mindre än 50 hektar i södra Sverige, mindre än 100 hektar i mellersta Sverige och mindre än 200 hektar i norra Sverige.

För Skogsförsäkringen gäller att minst hälften av virkesförrådet ska vara skadat och det på en sammanlagd areal av minst ett hektar. Skadade ytor under ett halvt hektar får inte medräknas. Skadade ytor mellan ett halvt och ett hektar får läggas ihop till högst fem hektar.

För Skogsförsäkringen för mindre skogsbruk måste den skadade arealen vara minst ett halvt hektar och minst hälften av virkesförrådet ska vara skadat inom området.

- Den som drabbats av stormskador ska först och främst se efter att försäkringen gäller, det vill säga att premien är betald. I kontakten med oss används i första hand vårt 020-nummer. Kontakten underlättas om den drabbade har sitt försäkringsnummer tillgängligt. En skadeanmälan ska fyllas i och skickas till oss. När skadeanmälan inkommit och registrerats skickar vi ut en skogsmästare som besiktigar den drabbade skogsarealen. Vi bekräftar att avverkning får påbörjas innan besiktning sker. Avverkat timmer som fanns i skogen innan stormen får inte blandas med den stormfällda skogen, säger Monica Olsson.


Modernas skogsförsäkring gäller stormskadad skog. Ersättning lämnas när sammanlagt minst ett hektar vid samma tillfälle stormskadats så att återväxtåtgärder krävs enligt skogsvårdslagen. Dessutom ska minst halva virkesförrådet vara skadat inom varje enskilt område. Vid bestämning av den skadade arealen får dock inte ytor understigande ett halvt hektar medräknas. Den sammanlagda ersättningsbara arealen av ytor omfattande mellan ett halvt och ett hektar begränsas till högst fem hektar. Ersättning lämnas endast för skada på växande skog.    

  

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste