Skogsägares miljöinsatser på eget initiativ uppmuntras inte tillräckligt

En undersökning genomförd vid Linnéuniversitetet i Växjö visar att privata skogsägare gör många frivilliga insatser för miljön i skogen. Det framkommer också att om det hade funnits starkare incitament för dessa åtgärder, hade miljövärdena i skogen kunnat bli ännu högre.

Privata enskilda skogsägare äger cirka 80 procent av skogsmarken i södra Sverige, enligt undersökningsresultatet från Linnéuniversitetet. Forskarna menar att skogsägarna därmed har stor potential att utveckla miljövärdena i skogarna, något som redan görs genom frivilliga insatser. Foto: Mostphotos

Universitetslektorerna Erika Olofsson och Rikard Jakobsson vid Linnéuniversitetet har undersökt hur privata skogsägare påverkar miljövärden i skogen genom diverse skötselmetoder. Skogsägarnas syfte med åtgärderna är bland annat att öka variationen, ta hänsyn till naturen och främja bevarandet av olika arter. Resultatet visar att skogsägarna gör många osedda insatser, men också att många upplever hinder som gör att deras initiativ bromsas upp.

Erika Olofsson är universitetslektor och prefekt i skogsskötsel vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är även adjungerad forskare på Skogforsk. Foto: Linnéuniversitetet

Till exempel upplever många att det är svårt att få tag i plantor av alla trädslag som man vill plantera, att incitament som ekonomisk ersättning för vissa åtgärder saknas, att politiken inte uppmuntrar egna initiativ från skogsägare, att det saknas relevanta skogsskötselråd och så vidare.

− För att stötta skogsägare i deras arbete med att bevara och utveckla skogens miljövärden, är det viktigt att deras brukanderätt bibehålls och att ägaren fortsatt har huvudansvaret för skötseln i områden med stora värden. Genom att utforma policyprocesser där skogsägarnas egna idéer om skogsskötsel inkluderas, kan vi skapa en gynnsam miljö för samarbete och hållbar förvaltning av skogens resurser, säger Erika Olofsson på Linnéuniversitetets hemsida.

Skogen har många värden

I undersökningen intervjuade forskarna 23 skogsägare i södra Sverige med fokus på skogens miljövärden och skogsägarnas egen betydelse för att utveckla dessa. Skogsägarna ägde och brukade produktiva skogsområden, främst med barrskog, på tio till 825 hektar. Deltagarna var mellan 36 och 84 år och 26 procent av dem var kvinnor.

Rikard Jakobsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, undervisar i kurser på Skog och trä. Hans forskning är inriktad på småskaligt skogsbruk och skogsägande. Foto: Linnéuniversitetet

− Vi fann att skogen har en mångfunktionell roll för privata skogsägare i södra Sverige och det viktigaste för dem är framför allt de sociala och känslomässiga dimensionerna kring skogsägandet, såsom skogens betydelse för bärplockning, jakt, friluftsliv, livsstil, identitet samt familjeband. Eftersom skogen är viktig för skogsägare av många skäl finns också goda förutsättningar att utveckla många värden i skogarna, säger Erika Olofsson.

Olika mål med skogen

Intervjuerna visade att skogsägarna har en mängd mål för sina skogar, som om de hade uppfyllts även hade medfört högre miljövärden. Många har önskemål om att till exempel producera skogar med mer variation i trädåldrar och trädslag och att skapa blandbestånd, lövskogar och öppna livsmiljöer.

− Skogsägarna talade om att de i praktiken genomför många konventionella produktionsfrämjande skogsskötselåtgärder, men faktiskt ännu fler åtgärder för miljömässiga, sociala, kulturella och emotionella syften som, avsiktligt eller oavsiktligt, gynnar miljövärdena i skogen, säger Rikard Jakobsson.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste