LULUCF-omröstning i morgon

I morgon avgörs kampen om skogen. EU-parlamentet ska rösta om hur skogen ska räknas i klimatsammanhang och utgången är ännu oviss. Lagstiftningen, som förkortas LULUCF, reglerar bokföring av växthusgaser från bland annat skogsbruk.

Frågan är viktig för svenska skogsägare och skogsbolag och det har bedrivits intensiva kampanjer i Bryssel för att reglerna inte ska begränsa möjligheterna att bedriva skogsbruk i Sverige. Foto: skärmdump Twitter. 

 

För Sveriges skogsbransch är det framförallt förhandlingar om de nya reglerna om hur mycket skog som får avverkas i respektive medlemsland innan det räknas som en belastning på klimatet som är centrala. I morgondagens omröstning om LULUCF hoppas stora delar av den svenska skogssektorn att Europaparlamentet kommer rösta på ett ändringsförslag som initierats av Christofer Fjellners (M) grupp i Bryssel. Om ändringsförslaget går igenom innebär det att det inte kommer ske några begränsningar i  avverkningsnivåerna i skogsbruket  genom de historiska nivåererna. 

Ändringsförslag

I ändringsförslaget tas referensen till intensitet bort och sätter åren till 2000-2012 istället för att utgå från 1990. Det inför även en skrivning om "bästa tillgängliga uppgifter" vilket innebär att vi i Sverige kan använda oss av den goda inventering som finns i princip år för år. 

Nedan är ändringsförslaget i sin helhet: 

"Den nationella kontoplanen för skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter som anges i bilaga IV, avsnitt B och innefatta en ny referensnivå för skog baserad på oförändrade skogsförvaltningsmetoder i enlighet med bästa tillgängliga uppgifter, såsom de dokumenterats mellan 2000–2012 per skogstyp och åldersklass för nationella skogar och uttryckt i MtCO2eq per år. En ökning i en medlemsstats avverkning, baserad på hållbara skogsförvaltningsmetoder och på antagen nationell politik fram till dagen för inlämningen av referensnivån för skog, ska respektera följande villkor:

(a) Brukad skogsmark ska förbli en växthusgassänka.

(b) Det ska i en långsiktig strategi för låga utsläpp anges på vilka sätt man ska bibehålla eller stärka växthusgassänkan och -reservoarerna fram till 2050 i syfte att fullgöra målet i artikel 4.1 i Parisavtalet, nämligen att uppnå jämvikt mellan antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av växthusgaser under andra hälften av detta århundrade. Kommissionen får bevilja undantag från basperioden 2000–2012 om en medlemsstat lämnar in en motiverad begäran, med en förklaring till varför ett sådant undantag är absolut nödvändigt av skäl som rör tillgång till data, såsom tidpunkten för skogsinventering."

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslaget kan jämföras med kommissionens förslag nedan: 

"Den nationella kontoplanen för skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter som anges i bilaga IV, avsnitt B och innefatta ett förslag till en ny referensnivå för skog baserad på en oförändrad skogsförvaltning i fråga om praxis och intensitet, såsom den dokumenterats mellan 1990–2009 per skogstyp och åldersklass för nationella skogar och uttryckt i MtCO2eq per år."

 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste