Sista chansen att påverka Skogsstyrelsens viltskadepolicy

Skogsstyrelsens reviderade viltskadepolicy är ute på remiss. Har du synpunkter är det dags att skicka in dem nu - om tio dagar har tiden löpt ut. 

Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag på en reviderad policy för skogsskador orsakade av hjortdjur. Foto: Thinkstock

Skogsstyrelsens har satt upp så kallade målbilder för sin viltskadepolicy. Målbilderna beskriver en tolkning av rådande skogspolitik med särskilt avseende på skog och vilt i balans.  
Skogsstyrelsen arbetar för att skogens värden förvaltas i enlighet med samhällets intressen. Den nya skrivningen innebär en framflyttning av myndighetens position gällande förvaltningen av hjortdjuren.  

Bland annat innefattar det att på utpräglade tallmarker ska det inte behöva föryngras med gran samt att det bör finnas rikligt med rönn, asp, sälg och ek.

En annan aspekt i remissen är synen på jakt och markanvändning:

Jakt och viltvård är en del av skogens mångbruk. På skogsmark gäller skogsvårdslagen. Jakt och viltvård därmed inte en egen form av markanvändning.

Bakgrunden till remissen är hjortdjurens påverkan på virkeskvalitet och skogsproduktion. Hjortdjuren inverkar också på skogens struktur och sammansättning av trädslag. 

Skogsstyrelsen menar även att en enskild markägare sällan har möjlighet att påverka hjortdjurens antal i sådan utsträckning att det medför en minskning av betesskadorna. De menar därför att det ställer krav på inom vilken rumslig skala förvaltningen bör ske.

HÄR kan du läsa remissen i sin helhet. Synpunkter ska skickas in till Skogsstyrelsen senast den 18 september 2017.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste