Mer avrinning från lerjordar

Avrinning av bekämpningsmedel från jordbruksmark kan påverka vattenlevande organismer negativt. I en ny doktorsavhandling konstaterar forskare att lerjord bidrar till mer avrinning än andra jordar.

I en ny doktorsavhandling konstaterar Maria Sandin att lerjordar innebär högre risk för avrinning av bekämpningsmedel. För att identifiera högriskområden skulle då jordartskarta kunna användas. Foto: Katarina Johnsson

Att göra en riskbedömning av förluster av bekämpningsmedel är svårt då det finns många olika transportvägar. Maria Sandin har i sin doktorsavhandling undersökt markegenskaper som avgör hur stor förlusten av bekämpningsmedel kan bli.

– Vi såg stora förändringar i jordens struktur efter regn i det harvade markskiktet efter jordbearbetning. De strukturella porerna i jorden förändrades med avseende på total volym, porernas storlek och hur porerna anslöt till varandra. Alla de här faktorer påverkar hur mycket avrinning som hamnar i vattendragen i närheten, säger Maria Sandin, i ett pressmeddelande.

Maria undersökte även förekomsten av bekämpningsmedel i bäckar i ett svenskt jordbruksavrinningsområde med stora variationer av jordtyper. Då hittade man större andel bekämpningsmedel i avrinningsområden med relativt stor andel lerjordar. I jordar med grövre textur hittades endast få föreningar från bekämpningsmedel i mycket låga koncentrationer.

– Eftersom den relativa risken för bekämpningsmedelsförluster i ytvatten är relaterad till markens egenskaper kan vi använda jordartskartor som en enkel metod för att identifiera högriskområden, säger Maria Sandin.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste