Fadern, sonen och den heliga Ande

LEDARE. Är kyrkan en bättre garant än statens företrädare för ett hållbart skogsbruk för såväl brukaren som för moder natur? Kan vi skogsbrukare finna råd inom evangeliet om hur vi bör sköta och skörda Guds skapelse? Den som söker han finner (Matteus 7:8). 

Rickard Axdorff

Väljer man, som många faktiskt gör, att kalla jord- och skogsbruk för ett kall är det inte långsökt att ge tanken om ett kristet skogsbruk en chans. Med ett kristet skogsbruk kanske humaniora och estetik inom skogsbruket skulle uppgraderas från dagens ekosofiska trångsynthet. Kultur och kunskaper om vår historia behövs för att skapa förståelse och sammanhang. Allt detta kan kyrkan hjälpa till med. Man kan tycka vad man vill om religion och ja: kristendomen har orsakat mycket lidande, men jag väljer att fokusera på de goda värdegrunder som ändå finns.

Det är förståndigt att skilja på kyrkan och de som företräder kyrkan i olika sammanhang. Det är två helt olika saker. För det första: staten har avskilts, men inte separerats från politiken. Inom kyrkofullmäktige är majoriteten av personerna tillsatta på politiskt mandat och politiseringen verkar öka. För det andra förefaller själva prästerskapet ha en slagsida av socialistiskt sinnade individer som kluddar samman bibeln med partiboken. Och för det tredje verkar kyrkan delvis ha kidnappats av miljörörelsen, fredsrörelsen, djurrättsrörelsen, den feministiska rörelsen och en del annat konstigt. Vi bortser nu från subgrupperna och ägnar oss åt evangeliet. 

Min resumé av Bibeln ger att skogen eller skapelsen tillhör Gud och att människans roll är att förvalta den. Gud gjorde människan till sin avbild, skapelsens krona, som med ära och hederlighet är satt att härska över allt han skapat. Med den ingången till ett skogligt resonemang borde kyrkan kunna ta en aktivare roll. I samtalen kring samhällets förhållningssätt till skogsbruk och avsaknaden av anständiga demokratiska åsikter i frågan borde evangeliet få större plats. Jag har flera exempel på reservatsbildningar där ära och hederlighet saknas. När skogsbrukare på grund av hårdhänta myndigheter tvingas äta nervlugnande piller på dagarna och sömnpiller på nätterna har vi kommit långt bort från evangeliet anser jag. Möjligen kan också ett resonemang utifrån kristna värderingar och skogsbruk vara underlag i ett vidare sammanhang för ett framtida demokratiskt samhälle i stort.

Avsikten med den skog som kyrkan förvaltar, prästlönetillgångarna, är enligt kyrkoordningen: … förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. 

I grunden en sund ekonomisk inställning således. Avkastningen från kyrkans skogar ligger alltså till grund för vilken förmåga de har att bedriva sin verksamhet. Likaledes ger avkastningen en enskild skogsbrukare förmåga att sätta mat på bordet. Det finns många gemensamma frågeställningar mellan kyrkan och folket även om inte svaren är de samma. Därför tror jag att evangeliet kan vara en bas för en övergripande skoglig diskussion. Denna diskussion kan starta i bibliska passager såsom ”du inte ska binda ihop munnen på en oxe som tröskar” eller ”arbetaren är värd sin lön”. Oavsett biblisk ingång är ett bredare resonemang angeläget.

Kyrkan bör engagera sig mer i skogsbruket och endast utifrån en andlig infallsvinkel. Jag tror att många skogsbrukare skulle kunna finna tröst, stöd och vägledning för sitt eget skogsbruk i en kyrka som utgår från det kristna frälsningsbudskapet i samtiden. Utifrån kyrkoordningens beskrivning – i kombination med ett större samhällsansvar för bland annat samtalet om människans roll och Guds skapelse, om ära och hederlighet, om avund och girighet – tror jag att vi gemensamt kan finna nytt fokus för framtidens skogsbruk. Men då måste kyrkan först förklara vad de ”grundläggande värderingarna” för ett kristet skogsbruk är utifrån evangeliet.

Vår herres vrede är inte att leka med.

Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 39
E-post: rickard@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 augusti 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste