KRÖNIKA: En alltför enkel lösning?

I en utredning där vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet konstaterar utredaren, helt riktigt, att många fastighetsbildningar genomförs för att undgå stämpelskatt. I utredningen skapas ett eget begrepp för denna företeelse, skatteförrättningar, följt av ett förslag hur denna företeelse ska minskas. Minskningen ska åstadkommas genom att stämpelskatt ska kunna debiteras vid fastighetsbildning 

En positiv sida av förslaget är att lantmätarnas arbetsbelastning skulle kunna minska genom att fler väljer att söka lagfart på sina förvärv och därmed minska de vådligt långa handläggningstiderna. Frågan är om så verkligen kommer att bli fallet. För det första kommer förrättningslantmätarna att få ytterligare arbete med stämpelskatteberäkningarna och för det andra kommer andra lösningar för att minska stämpelskatten att bli vanligare.    

Problemet i utredningen är att man inte på djupet tar reda på varför skatteförrättningar är så vanliga som de är och vad som är roten till det onda. Svaret är lika enkelt som besynnerligt: stämpelskatten.

Martin Lindskog, Areal

Stämpelskatten debiteras i förhållande till erlagt vederlag, med olika procentsatser, och löper från 825 kronor och uppåt, utan någon övre gräns. Den enskilt högsta stämpelskatten som debiterades 2016 var 12 600 000 kronor. Det kan säkert vara så att vissa ärenden som kostar 825 kronor kan vara mer komplicerade än det fall som kostade 12 600 000 kronor.

Frågan som följer är varför inte stämpelskattedebiteringen istället sätts under lupp? Svaret på den frågan är även den lika enkel: stämpelskatten är en betydande inkomstkälla för inskrivningsmyndigheten och staten.

Motivet till min inlaga är att handläggningstiderna för lantmäteriförrättningarna verkligen behöver kortas. I sak tror jag att lösningen faktiskt är att fler väljer att lagfara sina förvärv, precis som utredaren bedömer. Men jag tror på en annan, enklare lösning. Mitt förslag är att ett tak sätts för den stämpelskatt som debiteras, då det på ett enkelt vis skulle minska benägenheten att nyttja sig av skatteförrättningarna. För att inskrivningsmyndighetens ekonomi inte ska gå i kras kan man samtidigt höja minimidebitering från nuvarande nivå.

Det finns inga eller få som med gott samvete skulle argumentera mot en sådan höjning eftersom inskrivningsmyndigheten är en väl fungerande institution med korta handläggningstider. Jag väljer att inte precisera nivåerna på max- och miniminivåerna, då det kräver enkla men noggranna analyser och beräkningar, ingen översyn.

Men det är väl en alltför enkel lösning.

 

Martin Lindskog

Areal

 

 

 

Fakta: Stämpelskatt 

Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet, det är kostnaden för lagfarten. Stämpelskatten är 1,5 procent av köpeskillingen för privatpersoner och 4,25 procent av köpeskillingen för juridiska personer. Det finns ingen övre gräns för stämpelskatten.

Vid arv, gåva och bodelning utgår endast en expeditionsavgift på 825 kronor. Handläggningstiderna är korta, i dagsläget nio dagar.

När fastigheter ombildas genom lantmäteriförrättningar utgår i dagsläget inte stämpelskatt, åtminstone inte direkt. Fastighetsbildningar debiteras på timbasis. Handläggningstiderna är för närvarande i snitt elva månader.  

Lantmäteriet är uppdelat i divisionerna Fastighetsbildning som ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och Fastighetsinskrivning som har ansvar för inskrivningsärenden med mera. 

 

 

Artikeln publicerades fredag den 07 juli 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste