Dystra utsikter för målet om Levande skogar

Miljömål Levande Skogar startade redan på 90-talet i hopp om att biologisk mångfald skulle värnas, men sedan dess start har miljö­arbetet aldrig varit tillräckligt för att nå målet. 

Den senaste rapporten om Sveriges miljömål kom ut i mars och det konstaterades att det fortfarande inte är möjligt att kunna nå miljö­målet Levande skogar fram tills 2020. Förvisso minskar inte de fem indikatorerna som finns för miljö­målet Levande skogar – och en av indikatorerna, gammal skog, ökar till och med. Men förbättringstakten är inte snabb nog för att miljö­målet ska kunna uppnås till 2020, vilket är regeringens mål. 

Övriga indikatorer förutom gammal skog är hård död ved, häckande fåglar i skogen, skador på forn- och kulturlämningar samt äldre lövrik skog.  

En orsak till att miljö­målet inte kommer att nåsi tid anses vara att skogs­brukets intensitet har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer minskar. 

Skador på forn- och kultur­lämningar minskar, men är fortfarande höga. Den senaste inventeringen från 2016 visade att det var cirka 35 procent skador. 

Behövs mer insatser

Camilla Andersson är miljö­strateg på Skogsstyrelsen och tycker att utvecklingen går framåt, men att det inte skett tillräckligt många åtgärder för att nå uppsatta mål för skogen. 

– Det behövs mer insatser för att minska fragmentering och förlust av livs­miljöer. Viktiga insatser är formellt och frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden. Det är också viktigt att öka andelen naturvårdande skötsel där behoven finns. 

Hon tycker att det pågående arbetet med mål­bilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder är en annan viktig insats, men poängterar: 

– För att åstadkomma detta krävs att staten och sektorn tillsammans tar ansvar.

I framtiden är det oklart hur det blir med miljömål Levande Skogar. Men Miljömålsrådet har i en skrivelse till regeringen framfört att miljömåls­arbetet bör integreras i arbetet med de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Vad händer om man inte når miljömålet till 2020?   

– Det kan jag inte svara på, men en ökad risk att arter på sikt försvinner, trivialisering av våra svenska skogsekosystem, negativ påverkan på ekosystemtjänster, och en urlakning av ekosystemens återhämtningsförmåga och motståndskraft mot olika typer av insektsangrepp och så vidare är några av riskerna om vi inte lyckas vända tillståndet i skogen, säger Camilla Andersson. 

 

... men unikt samarbete ger hopp 

Västra Götaland startade 2014 en åtgärdsgrupp för att bättre kunna nå miljömålet Levande skogar. Skogliga aktörer, större skogsägare, myndigheter och ideella föreningar möts två till tre gånger om året för att gemensamt arbeta för att nå målet.

Åtgärdsgruppen möts varje år för att genom att arbeta tillsammans med skogliga aktörer tillsammans arbeta för att nå miljömålet Levande skogar. Foto: Johan Hagström

Samarbetet mellan så många olika organisationer för att nå miljömålet Levande skogar är unikt i Sverige. Johan Hagström är samordnare för åtgärdsgruppen och tycker att  fler län borde följa deras exempel. En viktig uppgift för gruppen är att jobba för att alla ska sträva åt samma håll. Johan Hagström upp­lever att responsen från skogsbolag har varit god och att samarbetet är viktigt för att få fram gemensamma mål i skogsbruket.

Olika teman

Åtgärdsgruppen har olika teman på sina träffar. Man har tidigare tagit upp grön infrastruktur i skogs­bruket samt artskyddsförordningen. Vid senaste mötet i april var uppföljning av miljöhänsyn det huvudsakliga ämnet på dagordningen.

– Till vardags är bolagen kanske konkurrenter, men några gånger om året träffas de och delar med sig av goda erfarenheter och vägar framåt i sitt miljöarbete, säger Johan Hagström.

Kan se resultat

Även om det är för tidigt att märka några mätbara resultat kan man ändå se vissa förändringar. Bland medlemmarna i åtgärds­gruppen i Västra Götaland har man tryckt mycket på att minska körskadorna. Ute bland entreprenörer märker Johan och kollegorna nu en viss förbättring där bättre planering och förebyggande av skador har blivit allt vanligare.

Sedan åtgärdsgruppen startade har skogsbolagen som är med i gruppen jobbat mycket med att utbilda sin fältpersonal. Sammanlagt har man satsat nästan fem miljoner kronor på miljöförbättrande åtgärder i form av utbildningsinsatser och tekniska hjälpmedel under 2016.

 

Fakta: Miljömålen

Sveriges miljömålssystem innehåller 16 miljömål samt ett generationsmål och 24 etappmål.

Miljömålen, varav Levande skogar är ett, beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Dessa mål följs upp med en rapport varje år där det bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. 2012 konstaterades att bara två av de 16 målen kan nås till 2020 med de pengar som anslagits hittills.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generations­målet och ett eller flera miljömål.

Elin Fries
Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste